㰡䑏䍔奐䔠桴浬㸊㱨瑭氠污湧㴢敮∾ਠ†‼桥慤㸊††††㱭整愠捨慲獥琽≵瑦ⴸ∾ਉ़浥瑡⁰牯灥牴礽≦戺灡来猢⁣潮瑥湴㴢ㄷ㜴ㄲ㘰㈳㈰㌶ㄢ 㸊††††㱴楴汥㹈ꄠ淃ꁮ⁧槡몣椠拃덮朠쒑쎡‷柆냡뮝椠盃될쒑譣栠瑯쎠渠煵酣⁈祵湤慩⁃異′〱㤠批⁔䌠䵯瑯爨䡐䰭匷⤺⃂ꃄ郡몷挠珡몣渠鱰棃면⁣痡뮑槢肝Ⱐ盆냆ꅮ朠浩蝮⁈偌⃡뮟ꅩ⃄釡몥琠淡뮏ഊഊ㰯瑩瑬放ਠ†††‼浥瑡慭攽≫敹睯牤猢⁣潮瑥湴㴢拃ꅯ⁢쎳湧⃄釃ꄬ⁢쎳湧⃄釃ꄬ⁢쎳湧⃄釃ꄠ灨ꝩⰠ拃덮朠쒑쎡⁰桯湧⁴狃ꁯⰠ拃덮朠쒑쎡⁨赣⃄釆냡뮝湧Ⱐ拃덮朠쒑쎡⃄釆냡뮝湧⁰棡뮑Ⱐ瑩渠瓡뮩挬⁶楤敯⁢쎳湧⃄釃ꄬ⁴쎬洠쒑饩⁢쎳湧Ⱐ쒑饩⁢쎳湧⁴쎬洠湧우鵩Ⱐ瓃걭⃄釡뮙椠杩慯⁨꽵Ⱐ杩慯⁨꽵⁢쎳湧⃄釃ꄢ㸊㱭整愠湡浥㴢湥睳彫敹睯牤猢⁣潮瑥湴㴢拃ꅯ⁢쎳湧⃄釃ꄬ⁢쎳湧⃄釃ꄬ⁢쎳湧⃄釃ꄠ灨ꝩⰠ拃덮朠쒑쎡⁰桯湧⁴狃ꁯⰠ拃덮朠쒑쎡⁨赣⃄釆냡뮝湧Ⱐ拃덮朠쒑쎡⃄釆냡뮝湧⁰棡뮑Ⱐ瑩渠瓡뮩挬⁶楤敯⁢쎳湧⃄釃ꄬ⁴쎬洠쒑饩⁢쎳湧Ⱐ쒑饩⁢쎳湧⁴쎬洠湧우鵩Ⱐ瓃걭⃄釡뮙椠杩慯⁨꽵Ⱐ杩慯⁨꽵⁢쎳湧⃄釃ꄢ㸊㱭整愠湡浥㴢摥獣物灴楯渢⁣潮瑥湴㴢䭥瑮潩扯湧摡⹶渢㸊㱭整愠灲潰敲瑹㴢晢㩡灰彩搢⁣潮瑥湴㴢㠶㘹〰㜵㌴㐸㈶㔢㸊㱭整愠灲潰敲瑹㴢晢㩡摭楮猢⁣潮瑥湴㴢㄰〰〳㈰〷㌴㤳㠢㸊㱭整愠湡浥㴢潧㩬潣慬攢⁣潮瑥湴㴢敮录匢㸊㱭整愠湡浥㴢潧㩴祰攢⁣潮瑥湴㴢睥扳楴攢㸊㱭整愠湡浥㴢潧㩴楴汥∠捯湴敮琽≈ꄠ淃ꁮ⁧槡몣椠拃덮朠쒑쎡‷柆냡뮝椠盃될쒑譣栠瑯쎠渠煵酣⁈祵湤慩⁃異′〱㤠批⁔䌠䵯瑯爨䡐䰭匷⤺⃂ꃄ郡몷挠珡몣渠鱰棃면⁣痡뮑槢肝Ⱐ盆냆ꅮ朠浩蝮⁈偌⃡뮟ꅩ⃄釡몥琠淡뮏ഊഊ∾਼浥瑡慭攽≯机摥獣物灴楯渢⁣潮瑥湴㴢䭥瑮潩扯湧摡⹶渢㸊㱭整愠湡浥㴢潧㩵牬∠捯湴敮琽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽫整⵱畡ⵣ桵湧ⵣ畯振桡⵭慮ⵧ楡椭扯湧ⵤ愭㜭湧畯椭癯ⵤ楣栭瑯慮⵱畯挭桹畮摡椭捵瀭㈰ㄹⵢ礭瑣⵭潴潲桰氭猷ⵤ慣⵳慮⵰桵琭捵潩⵶畯湧⵭楥渭桰氭漭污椭摡琭浯⹨瑭氢㸊㱭整愠灲潰敲瑹㴢潧㩩浡来∠捯湴敮琽≨瑴灳㨯⽣摮⹫整湯楢潮杤愮癮⽭敤楡ⵣ⼷㔰ⴵ〰ⴹ〯異汯慤⽩浡来猯㠵て户摥㐵攷晤㈱㠱慤敦搲〷㍡㥤㔸ㄵ㜶㔰㈵㌵⹪灧∾਼浥瑡⁰牯灥牴礽≯机業慧攺睩摴栢⁣潮瑥湴㴢㘰〢㸊㱭整愠灲潰敲瑹㴢潧㩩浡来㩨敩杨琢⁣潮瑥湴㴢㐰〢㸊㱭整愠湡浥㴢癩敷灯牴∠捯湴敮琽≷楤瑨㵤敶楣攭睩摴栬⁩湩瑩慬⵳捡汥㴱∾਼浥瑡⁨瑴瀭敱畩瘽≘ⵕ䄭䍯浰慴楢汥∠捯湴敮琽≉䔽敤来∾ਠ†††‼ℭⴠ䱥⁳瑹汥猠ⴭ㸊††††‼汩湫⁲敬㴧獴祬敳桥整✠楤㴧睰牭敮甭景湴ⵣ獳✠⁨牥昽❨瑴灳㨯⽦潮瑳⹧潯杬敡灩献捯洯捳猿晡浩汹㵏灥渫卡湳┳䄴〰┲䌳〰┲䌶〰☣〳㠧⁴祰攽❴數琯捳猧敤楡㴧慬氧 㸊††††㱬楮欠桲敦㴢⽣獳⽴楮祣慲潵獥氮捳猢敤楡㴢獣牥敮∠牥氽≳瑹汥獨敥琢⁴祰攽≴數琯捳猢㸊㱬楮欠桲敦㴢⽣獳⽷灲浥湵⹣獳∠浥摩愽≳捲敥渢⁲敬㴢獴祬敳桥整∠瑹灥㴢瑥硴⽣獳∾਼汩湫⁨牥昽∯捳猯敤楴⹣獳∠浥摩愽≳捲敥渢⁲敬㴢獴祬敳桥整∠瑹灥㴢瑥硴⽣獳∾਼汩湫⁨牥昽∯捳猯敤楴潲⵳瑹汥⹣獳∠浥摩愽≳捲敥渢⁲敬㴢獴祬敳桥整∠瑹灥㴢瑥硴⽣獳∾਼汩湫⁨牥昽∯捳猯景湴ⵡ睥獯浥⹭楮⹣獳∠浥摩愽≳捲敥渢⁲敬㴢獴祬敳桥整∠瑹灥㴢瑥硴⽣獳∾਼汩湫⁨牥昽∯捳猯牥獥琮捳猢敤楡㴢獣牥敮∠牥氽≳瑹汥獨敥琢⁴祰攽≴數琯捳猢㸊㱬楮欠桲敦㴢⽣獳⽳瑹汥⹣獳㽶㴱㘶㐶㔹㈷〢敤楡㴢獣牥敮∠牥氽≳瑹汥獨敥琢⁴祰攽≴數琯捳猢㸊㱬楮欠桲敦㴢⽵灬潡搯業慧敳⽦慶楣漭ㄶ㈵ㄹ㤳㈷⹰湧∠牥氽≳桯牴捵琠楣潮∠瑹灥㴢業慧支癮搮浩捲潳潦琮楣潮∾਼汩湫⁨牥昽∯異汯慤⽩浡来猯晡癩捯ⴱ㘲㔱㤹㌲㜮灮朢⁲敬㴢獨潲瑣畴⁩捯渢⁴祰攽≩浡来⽶湤⹭楣牯獯晴⹩捯渢㸊††††㰡ⴭ⁓捲楰瑳‭ⴾਠ†††‼ℭⵛ楦琠䥅‹崾㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢⁳牣㴢⽪猯桴浬㕳桩瘮浩渮橳∾㰯獣物灴㸼⅛敮摩晝ⴭ㸊㰡ⴭ孩映汴⁉䔠㥝㸼獣物灴⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∠獲挽∯橳⽲敳灯湤⹭楮⹪猢㸼⽳捲楰琾㰡孥湤楦崭ⴾ਼獣物灴⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∠獲挽∯橳⽪煵敲礮橳∾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢⁳牣㴢⽪猯橱略特⵭楧牡瑥ⴳ⸰⸱⹪猢㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∠獲挽∯橳⽳捲楰琮橳∾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢⁳牣㴢⽪猯捬慳獩攮橳∾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢⁳牣㴢⽪猯橱略特⹩潳獬楤敲⹭楮⹪猢㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∠獲挽∯橳⽪煵敲礮瑲慮獩琮浩渮橳∾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢⁳牣㴢⽪猯橱略特⹳楤爮橳∾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢⁳牣㴢⽪猯睰牭敮甮橳∾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢⁳牣㴢⽪猯橱略特⹴楮祣慲潵獥氮橳∾㰯獣物灴㸠†††‼ℭⴠ䝬潢慬⁳楴攠瑡朠⡧瑡朮橳⤠ⴠ䝯潧汥⁁湡汹瑩捳‭ⴾഊ㱳捲楰琠慳祮挠獲挽≨瑴灳㨯⽷睷⹧潯杬整慧浡湡来爮捯洯杴慧⽪猿楤㵕䄭ㄱ㌰㤰㜵㤭ㄢ㸼⽳捲楰琾ഊ㱳捲楰琾ഊ†睩湤潷⹤慴慌慹敲‽⁷楮摯眮摡瑡䱡祥爠籼⁛崻ഊ†晵湣瑩潮⁧瑡木⥻摡瑡䱡祥爮灵獨⡡牧畭敮瑳⤻納ਠ⁧瑡木❪猧Ⱐ湥眠䑡瑥⠩⤻ഊഊ†杴慧⠧捯湦楧✬‧啁ⴱㄳ〹〷㔹ⴱ✩㬍਼⽳捲楰琾 उਉऊ† ††㱳捲楰琾⡦畮捴楯渠⡤Ⱐ猬⁩搩⁻ਠ†††††⁶慲猬⁦橳‽⁤⹧整䕬敭敮瑳䉹呡李慭攨猩嬰崻ਠ†††††⁩映⡤⹧整䕬敭敮瑂祉搨楤⤩ਠ†††††††⁲整畲渻ਠ†††††猠㴠搮捲敡瑥䕬敭敮琨猩㬊††††††橳⹩搠㴠楤㬊††††††橳⹳牣‽•⼯捯湮散琮晡捥扯潫⹮整⽶楟噎⽳摫⹪猣硦扭氽ㄦ癥牳楯渽瘲⸸♡灰䥤㴲㈵㔹㤷㔵㜷㔹㜶〢㬊††††††晪献灡牥湴乯摥⹩湳敲瑂敦潲攨橳Ⱐ晪猩㬊††††紨摯捵浥湴Ⱐ❳捲楰琧Ⱐ❦慣敢潯欭橳獤欧⤩㬼⽳捲楰琾ਉऊ਼獣物灴⁡獹湣⁳牣㴢⼯灡来慤㈮杯潧汥獹湤楣慴楯渮捯洯灡来慤⽪猯慤獢祧潯杬攮橳∾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琾ਠ††⡡摳批杯潧汥‽⁷楮摯眮慤獢祧潯杬攠籼⁛崩⹰畳栨笊†††††杯潧汥彡摟捬楥湴㨠≣愭灵戭㜱ㄴ㔱㜶㘳㜶ㄵ㐴∬ਠ††††⁥湡扬敟灡来彬敶敬彡摳㨠瑲略ਠ††紩㬊㰯獣物灴㸊㰡ⴭ⁇潯杬攠呡朠䵡湡来爠ⴭ㸊㱳捲楰琾⡦畮捴楯渨眬搬猬氬椩筷孬崽睛汝籼孝㭷孬崮灵獨⡻❧瑭⹳瑡牴✺੮敷⁄慴攨⤮来瑔業攨⤬敶敮琺❧瑭⹪猧紩㭶慲⁦㵤⹧整䕬敭敮瑳䉹呡李慭攨猩嬰崬੪㵤⹣牥慴故汥浥湴⡳⤬摬㵬ℽ❤慴慌慹敲✿✦氽✫氺✧㭪⹡獹湣㵴牵攻樮獲挽ਧ桴瑰猺⼯睷眮杯潧汥瑡杭慮慧敲⹣潭⽧瑭⹪猿楤㴧⭩⭤氻昮灡牥湴乯摥⹩湳敲瑂敦潲攨樬昩㬊紩⡷楮摯眬摯捵浥湴Ⱗ獣物灴✬❤慴慌慹敲✬❇呍ⵎ兌吳㍘✩㬼⽳捲楰琾਼ℭⴠ䕮搠䝯潧汥⁔慧⁍慮慧敲‭ⴾ਼⽨敡搾਼扯摹㸊㰡ⴭ⁇潯杬攠呡朠䵡湡来爠⡮潳捲楰琩‭ⴾ਼湯獣物灴㸼楦牡浥⁳牣㴢桴瑰猺⼯睷眮杯潧汥瑡杭慮慧敲⹣潭⽮献桴浬㽩搽䝔䴭乑䱔㌳堢੨敩杨琽∰∠睩摴栽∰∠獴祬攽≤楳灬慹㩮潮攻癩獩扩汩瑹㩨楤摥渢㸼⽩晲慭放㰯湯獣物灴㸊㰡ⴭ⁅湤⁇潯杬攠呡朠䵡湡来爠⡮潳捲楰琩‭ⴾਠ††㱤楶⁩搽≦戭牯潴∾㰯摩瘾ਠ†‼獴祬放ਮ慰灳瑯牥笊।楳灬慹㩮潮攻ਉ浡牧楮ⵢ潴瑯洺㄰灸㬊††睩摴栺‱〰┻ਠ†⁴數琭慬楧渺⁣敮瑥爻ਉ晬潡琺汥晴ਉ紊䁭敤楡⡭慸⵷楤瑨㨸〰灸⥻ਉ⹡灰獴潲敻ਉ।楳灬慹㩢汯捫㬊ॽ੽਼⽳瑹汥㸊㰡ⴭ⁍敮甠浯扩汥‭ⴾਊ㱤楶⁩搽≷灲浥湵彭敮產⁣污獳㴢睰牭敮畟汥癥汳敦琠睰牭敮畟捵獴潭彩捯湳∾ਠ†‼畬⁩搽≷灲浥湵彭敮畟畬∠㸼汩㸼愠桲敦㴢⼢㸠呲慮朠捨Ꜽ⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽∯扯湧ⵤ愭灨潮札瑲慯⹨瑭氢㸠⁂쎳湧⃄釃ꄠ灨潮朠瑲쎠漼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽∯扯湧ⵤ愭瑲潮札湵潣⹨瑭氢㸠䋃덮朠쒑쎡⁴牯湧우魣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢⽢潮札摡⵱畯挭瑥⹨瑭氢㸠䋃덮朠쒑쎡ⁱ痡뮑挠瓡몿㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢⽧潣ⵣ桩敮⵴桵慴⹨瑭氢㸠䟃덣⁣桩뽮⁴桵굴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢⽧潣⵴桵ⵧ楡渮桴浬∾⁇쎳挠瑨우⁧槃ꍮ㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢⽨楮栭慮栮桴浬∾⁁汢畭⃡몣湨㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢⽶楤敯⹨瑭氢㸠噩摥漼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽∯晡朮桴浬∾⁆䅇㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢⽤楣栭癵⹨瑭氢㸠䓡뮋捨⁶ꔼ⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽∯慯⵫桯湧⵬潧漭挱㔮桴浬∾⃃腯棃둮朠汯杯㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢⽡漭扯湧ⵤ愭晲慳敲ⵣ㐰⹨瑭氢㸠쎁漠拃덮朠쒑쎡⁆牡獥爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽∯慯ⵢ潮札摡⵫慩睩渭挴ㄮ桴浬∾⃃腯⁂쎳湧⃄郃ꄠ䭡楷楮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯晡杬敡杵攮癮∾⁈蜠瑨酮朠杩ꍩ⃄釡몥甼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽢潮札摡⵰桯湧⵴牡漮桴浬∾⁂쎳湧⃄釃ꄠ灨潮朠瑲쎠漼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽢潮札摡⵰桯湧⵴牡漭獯渭瑡礮桴浬∾⁂쎳湧⃄釃ꄠ灨潮朠瑲쎠漠叆ꅮ⁔쎢礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽∯慯ⵢ潮札摡⵫慩睩渭挴ㄮ桴浬∾⃃腯⁂쎳湧⃄郃ꄠ䭡楷楮㰯愾㰯汩㸼⽵氾††਼⽤楶㸊㱨敡摥爾ਠ† ††††‼摩瘠捬慳猽≴潰⵨敡摥爢㸊††††††㱤楶⁣污獳㴢捯湴慩湥爢㸊†††††††‼摩瘠捬慳猽≭敮畴潰∾ਠ††††††††㱵氠⁣污獳㴢浥湵∾㱬椾㱡⁨牥昽∯∾⁔牡湧⁣棡뮧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢⽢潮札摡⵰桯湧⵴牡漮桴浬∾†䋃덮朠쒑쎡⁰桯湧⁴狃ꁯ㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢⽢潮札摡⵴牯湧⵮畯挮桴浬∾⁂쎳湧⃄釃ꄠ瑲潮朠滆냡뮛挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽∯扯湧ⵤ愭煵潣⵴攮桴浬∾⁂쎳湧⃄釃ꄠ煵酣⁴뼼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽∯杯挭捨楥渭瑨畡琮桴浬∾⁇쎳挠捨槡몿渠瑨痡몭琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽∯杯挭瑨甭杩慮⹨瑭氢㸠䟃덣⁴棆뀠杩쎣渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽∯桩湨ⵡ湨⹨瑭氢㸠䅬扵洠ꍮ格⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽∯癩摥漮桴浬∾⁖楤敯㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢⽦慧⹨瑭氢㸠䙁䜼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽∯摩捨⵶甮桴浬∾⁄譣栠盡뮥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢⽡漭歨潮札汯杯ⵣㄵ⹨瑭氢㸠쎁漠歨쎴湧潧漼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽∯慯ⵢ潮札摡ⵦ牡獥爭挴〮桴浬∾⃃腯⁢쎳湧⃄釃ꄠ䙲慳敲㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢⽡漭扯湧ⵤ愭歡楷楮ⵣ㐱⹨瑭氢㸠쎁漠䋃덮朠쒐쎡⁋慩睩渼⽡㸼⽬椾㰯畬㸠†††††††㰯摩瘾ਠ†††††† ††††††㰯摩瘾ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲∾㰯摩瘾ਠ††††㰯摩瘾ਠ††††㱤楶⁣污獳㴢捥湴敲⵨敡摥爠执∾ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≣潮瑡楮敲⁢朢㸊†††††††‼栱⁩搽≬潧漢⁣污獳㴢睯眠晡摥䥮剩杨琠慮業慴敤∾㱡⁨牥昽∯∾ ਠ††††††††‼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽣摮⹫整湯楢潮杤愮癮⽵灬潡搯業慧敳⽬潧漭ㄵㄶ㘹〸〲⹰湧∠⼾ਠ††††††††‼⽡㸊†††††††‼⽨ㄾਉउ†‼摩瘠捬慳猽≡灰獴潲攢㸊उठ†㱨㐠獴祬攽≦潮琭睥楧桴㨠扯汤㬊††景湴⵳楺攺‱㡰砻ਠ†楮攭桥楧桴㨠㐰灸㬢㹔ꍩ⃡뮩湧⁤ꕮ朠䯡몿琠仡뮑椠䋃덮朠쒐쎡㰯栴㸊उउ㱩浧⁳瑹汥㴢晬潡琺汥晴㬠浡牧楮⵬敦琺㘰灸㬠浡牧楮⵲楧桴㨱㕰砢⁳牣㴢桴瑰猺⼯捤渮步瑮潩扯湧摡⹶港業慧敳⽩捯湟㐰⹰湧∾ਉउ़愠桲敦㴢桴瑰猺⼯灬慹⹧潯杬攮捯洯獴潲支慰灳⽤整慩汳㽩搽捯洮步瑮潩扯湧摡⹦慧∾ਉउ़業朠獴祬攽≦汯慴㩬敦琻慲杩渭物杨琺ㄵ灸∠獲挽≨瑴灳㨯⽣摮⹫整湯楢潮杤愮癮⽩浡来猯杯潧汥灬慹⹳癧∠睩摴栽∱〶∠桥楧桴㴢㌶∾ਉउ़⽡㸊उउ㱡⁨牥昽≪慶慳捲楰琺癯楤⠩㬢㸊उउ㱩浧⁳瑹汥㴢晬潡琺汥晴㬠浡牧楮⵲楧桴㨱㕰砢⁳牣㴢桴瑰猺⼯捤渮步瑮潩扯湧摡⹶港業慧敳⽩潳⹳癧∠⁷楤瑨㴢㄰㘢⁨敩杨琽∳㘢㸊उउ㰯愾ਉउऊउउਉउ†‼⽤楶㸊†††††††‼摩瘠捬慳猽≢慮湥爭瑯瀢㸊††††††††㱡⁨牥昽∣∾㱩浧⁳牣㴢桴瑰猺⼯步瑮潩扯湧摡⹶港業慧敳⽢渭瑯瀮灮朢⁴楴汥㴢汩쎪渠棡뮇ⁱ痡몣湧⁣쎡漢⁡汴㴢泃ꩮ⁨蜠煵ꍮ朠揃ꅯ∾㰯愾ਠ†††††††㰯摩瘾ਠ†††††††㱤楶⁣污獳㴢捬敡爢㸼⽤楶㸊††††††㰯摩瘾ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲∾㰯摩瘾ਠ††††㰯摩瘾ਠ††††㱤楶⁣污獳㴢扯瑴潭⵨敡摥爢㸊††††††㰡ⴭ㱤楶⁣污獳㴢捯湴慩湥爢㸭ⴾਠ†††††††㱤楶⁣污獳㴢浥湵∾ਠ††††††††‼摩瘠捬慳猽≨潭攢㸼愠桲敦㴢⼢㸼椠捬慳猽≦愠晡⵨潭攢㸼⽩㸼⽡㸼⽤楶㸊†††††††††㱤楶⁣污獳㴢浥湵⵭慩渭浥湵ⵣ潮瑡楮敲∾ਠ††††††††††㱵氠⁣污獳㴢湡瘢㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯晡杬敡杵攮癮∾⁈蜠瑨酮朠杩ꍩ⃄釡몥甼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽢潮札摡⵰桯湧⵴牡漮桴浬∾⁂쎳湧⃄釃ꄠ灨潮朠瑲쎠漼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽢潮札摡⵰桯湧⵴牡漭獯渭瑡礮桴浬∾⁂쎳湧⃄釃ꄠ灨潮朠瑲쎠漠叆ꅮ⁔쎢礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽∯慯ⵢ潮札摡⵫慩睩渭挴ㄮ桴浬∾⃃腯⁂쎳湧⃄郃ꄠ䭡楷楮㰯愾㰯汩㸼⽵氾उउउਠ†††††††††† †††††††††㰯摩瘾ਠ††††††††‼ℭⴼ景牭⁲潬攽≳敡牣栢整桯搽≧整∠捬慳猽≳敡牣栭景牭∠慣瑩潮㴢桴瑰㨯⽷敢瑩湴畣ⴲ⹣潭⼢㸊††††††††††‼污扥氾ਠ††††††††††㱩湰畴⁴祰攽≳敡牣栢⁣污獳㴢獥慲捨ⵦ楥汤∠灬慣敨潬摥爽≔ꬠ歨쎳懢肦∠癡汵攽∢慭攽≳∠瑩瑬攽≓敡牣栠景爺∠⼾ਠ††††††††††㰯污扥氾ਠ††††††††††㱩湰畴⁴祰攽≳畢浩琢⁣污獳㴢獥慲捨⵳畢浩琢⁶慬略㴢∠⼾ਠ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捬敡爢㸼⽤楶㸊†††††††††㰯景牭㸭ⴾਠ†††††††㰡ⴭ㰯摩瘾ⴭ㸊††††††㰯摩瘾ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲∾㰯摩瘾ਠ††††㰯摩瘾ਠ††‼⽨敡摥爾††㱤楶⁣污獳㴢浡楮∾ਠ†㱤楶⁣污獳㴢捯湴慩湥爠执∾ਠ††‼摩瘠捬慳猽≣潮瑥湴⁳楮杬攢㸊††††‼摩瘠捬慳猽≭慩渭捯湴敮琠獩湧汥⵰潳琢㸊††††††㱰⁩搽≢牥慤捲畭扳∾㱳灡渠硭汮猺瘽≨瑴瀺⼯牤昮摡瑡⵶潣慢畬慲礮潲术⌢㸼獰慮⁴祰敯昽≶㩂牥慤捲畭戢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯步瑮潩扯湧摡⹶渢⁲敬㴢瘺畲氢⁰牯灥牴礽≶㩴楴汥∾呲慮朠捨Ꜽ⽡㸠슻‼獰慮⁲敬㴢瘺捨楬搢⁴祰敯昽≶㩂牥慤捲畭戢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯步瑮潩扯湧摡⹶港步琭煵愭捨畮札捵潣⹨瑭氢⁲敬㴢瘺畲氢⁰牯灥牴礽≶㩴楴汥∾䯡몿琠煵ꌠ捨畮朠捵饣㰯愾⃂묠‼獰慮⁣污獳㴢扲敡摣牵浢彬慳琢㹈ꄠ淃ꁮ⁧槡몣椠拃덮朠쒑쎡‷柆냡뮝椠盃될쒑譣栠瑯쎠渠煵酣⁈祵湤慩⁃異′〱㤠批⁔䌠䵯瑯爨䡐䰭匷⤺⃂ꃄ郡몷挠珡몣渠鱰棃면⁣痡뮑槢肝Ⱐ盆냆ꅮ朠浩蝮⁈偌⃡뮟ꅩ⃄釡몥琠淡뮏㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯獰慮㸼⽰㸊††††††㱨㈾䣡몡쎠渠杩ꍩ⁢쎳湧⃄釃ꄠ㜠湧우鵩⁶쎴⃄釡뮋捨⁴濃ꁮⁱ痡뮑挠䡹畮摡椠䍵瀠㈰ㄹ⁢礠呃⁍潴潲⡈偌ⵓ㜩㨠슠쒐띣⁳ꍮ⃢肜灨쎺琠捵酩鴬⁶우욡湧槡뮇渠䡐䰠鼠泡몡椠쒑ꕴ輼⽨㈾ਠ††††† ††††††㱤楶⁣污獳㴢摡瑥猢㸱㘭ㄲⴱ㤼⽤楶㸊††††††㱤楶⁣污獳㴢楣潮∾ਠ†††††††㱩⁣污獳㴢晡⁦愭畳敲∾㰯椾⁂齩㨠呲慦慧†ਠ†††††††‼愠桲敦㴢⍢楮桬畡渢㸊†††††††††㱩⁣污獳㴢晡⁦愭捯浭敮瑳∠獴祬攽≭慲杩渭汥晴㨠㄰灸㬢㸼⽩㸠䏃댺 ††††††††‼獰慮⁣污獳㴢晢ⵣ潭浥湴猭捯畮琢⁤慴愭桲敦㴢桴瑰猺⼯步瑮潩扯湧摡⹶港步琭煵愭捨畮札捵潣⽨愭浡渭杩慩ⵢ潮札摡ⴷ⵮杵潩⵶漭摩捨⵴潡渭煵潣⵨祵湤慩ⵣ異ⴲ〱㤭批⵴挭浯瑯牨灬⵳㜭摡挭獡渭灨畴ⵣ畯椭癵潮札浩敮⵨灬ⵯ⵬慩ⵤ慴⵭漮桴浬∾㰯獰慮㸊††††††††䋃걮栠汵굮ਠ†††††††㰯愾ਠ††††††††㱩⁣污獳㴢晡⁦愭敹攢⁳瑹汥㴢浡牧楮⵬敦琺‱ば砻∾㰯椾′㤱㤠泆냡뮣琠硥洉उउउउउ †††††††‼摩瘠獴祬攽≦汯慴㨠物杨琻•⁣污獳㴢晢⵬楫攢⁤慴愭桲敦㴢桴瑰猺⼯步瑮潩扯湧摡⹶港步琭煵愭捨畮札捵潣⽨愭浡渭杩慩ⵢ潮札摡ⴷ⵮杵潩⵶漭摩捨⵴潡渭煵潣⵨祵湤慩ⵣ異ⴲ〱㤭批⵴挭浯瑯牨灬⵳㜭摡挭獡渭灨畴ⵣ畯椭癵潮札浩敮⵨灬ⵯ⵬慩ⵤ慴⵭漮桴浬∠摡瑡⵬慹潵琽≢畴瑯湟捯畮琢⁤慴愭慣瑩潮㴢汩步∠摡瑡⵳桯眭晡捥猽≦慬獥∠摡瑡⵳桡牥㴢瑲略∠摡瑡⵷楤瑨㴢㄰〥∠摡瑡⵭潢楬攽≁畴漭摥瑥捴敤∾㰯摩瘾ਠ†††††‼⽤楶㸊††††††㱤楶⁣污獳㴢捬敡爠汩湥∾㰯摩瘾ਠ†††††‼慲瑩捬攠捬慳猽≰潳琭捯湴敮琢㸊उ़摩瘠捬慳猽≡猠慤猭浢∠獴祬攽≷楤瑨㨱〰┻慸⵷楤瑨㨱〰┻⁰慤摩湧㨱㕰砠ば砻∾ਉउ़獣物灴⁡獹湣⁳牣㴢⼯灡来慤㈮杯潧汥獹湤楣慴楯渮捯洯灡来慤⽪猯慤獢祧潯杬攮橳∾㰯獣物灴㸊㰡ⴭ⁂慮湥爠㌳㙸㈸〠ⴭ㸊㱩湳⁣污獳㴢慤獢祧潯杬攢ਠ††獴祬攽≤楳灬慹㩩湬楮攭扬潣欻睩摴栺㌳㙰砻桥楧桴㨲㠰灸∊††⁤慴愭慤ⵣ汩敮琽≣愭灵戭㜱ㄴ㔱㜶㘳㜶ㄵ㐴∊††⁤慴愭慤⵳汯琽∶㐶ㄳ㜷ㄶ㤢㸼⽩湳㸊㱳捲楰琾ਨ慤獢祧潯杬攠㴠睩湤潷⹡摳批杯潧汥⁼簠孝⤮灵獨⡻紩㬊㰯獣物灴㸊उ़⽤楶㸊†††††††㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩪畳瑩晹∾㱳瑲潮朾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩁物慬ⱈ敬癥瑩捡ⱳ慮猭獥物昢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺ㄶ灸∾㱳灡渠獴祬攽≣潬潲㨣〰〰〰∾㱳灡渠獴祬攽≢慣歧牯畮搭捯汯爺⍥㘷攲㈢㸦湢獰㭋乂쒐⹖並湢獰㬼⽳灡渾㰯獰慮㸠ⴠ囃뉮朠쒑ꕵ⁣痡뮑椠揃륮朠握뮧愠淡뮗椠淃륡⁈偌痃둮痃둮⃄酥洠泡몡椠湨꽮朠摩蕮⁢槡몿渠歨쎳우鵮朠盃ꀠ歨槡몿渠歨쎡渠杩ꌠ歨쎴湧⁴棡뮃⁲鵩꽴⸠乨꽮朠瓃걮栠桵酮朠瑨慹⃄釡뮕椠握뮥挠摩蝮⁣ꝡ⁣ꌠ淃륡⁧槡몣椠捨褠硵ꕴ⁨槡뮇渠瑲潮朠湨꽮朠灨쎺琠捵酩⁣쎹湧⁣ꝡ⁣쎡挠瑲굮⃄釡몥甮⁍쎹愠杩ꍩ⁴棡뮩‷⁣얩湧棃둮朠灨ꍩ杯ꅩ蜮㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯獴牯湧㸼⽰㸍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਼畬㸍਍਍਍ਉ㱬椠獴祬攽≴數琭慬楧渺橵獴楦礢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯步瑮潩扯湧摡⹶港步琭煵愭瑨椭摡甯癯湧ⴱ〭杩慩ⵢ潮札摡ⴷ⵮杵潩⵶漭摩捨⵴潡渭煵潣⵨祵湤慩ⵣ異ⴲ〱㤭批⵴挭浯瑯爭桰氭猷ⵤ楥洭桥渭癯湧⵨愭浡渮桴浬∾囃뉮朠㤠杩ꍩ⁢쎳湧⃄釃ꄠ㜠湧우鵩⁶쎴⃄釡뮋捨⁴濃ꁮⁱ痡뮑挠䡵祮摡椠䍵瀠㈰ㄹ⁢礠呃⁍潴潲⡈偌ⵓ㜩㨠乨꽮朠捵饣⃄酵愠条礠握몥渼⽡㸼⽬椾ഊऍ਍਍਍਍਍ਉ㱬椠獴祬攽≴數琭慬楧渺橵獴楦礢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯步瑮潩扯湧摡⹶港步琭煵愭瑨椭摡甯癯湧ⴹⵧ楡椭扯湧ⵤ愭㜭湧畯椭癯ⵤ楣栭瑯慮⵱畯挭桵祮摡椭捵瀭㈰ㄹⵢ礭瑣⵭潴潲桰氭猷⵮桵湧ⵣ畯挭摵愭条礭捡渮桴浬∾囃뉮朠㄰⁧槡몣椠拃덮朠쒑쎡‷柆냡뮝椠盃될쒑譣栠瑯쎠渠煵酣⁈祵湤慩⁃異′〱㤠批⁔䌠䵯瑯爠⡈偌ⵓ㜩㨠쒐槡뮃洠棡몹渠盃뉮朠棡몡쎠渼⽡㸼⽬椾ഊऍ਍਍਍਍਍਼⽵氾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩪畳瑩晹∾㱥派㱳瑲潮朾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩁物慬ⱈ敬癥瑩捡ⱳ慮猭獥物昢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺ㄶ灸∾囄荮⁍楮栠錠䑵⁌譣格⽳灡渾㰯獰慮㸼⽳瑲潮朾㰯敭㸼⽰㸍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺橵獴楦礢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴ⵦ慭楬示䅲楡氬䡥汶整楣愬獡湳⵳敲楦∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨱㙰砢㻄郡뮙椠拃덮朠湨쎠⁸攠歨쎴湧⁣쎲渠쒑우鵮朠汵椠瑲潮朠捵饣⁣桩뽮⁴狡뮥⁨ꅮ本⁣棡뮉⁣쎳⁣桩뽮⁴棡몯湧⁴狆냡뮛挠쒑饩⁢쎳湧ꅮ栠䑵⁌譣栠淡뮛椠揃댠瑨茠杩쎺瀠囄荮⁍楮栠瑲ꔠ棡몡湧⁴棃ꁮ栠揃둮朮⁃쎡挠湨쎠⁶쎴⃄釡뮋捨⁈偌ⵓ㐠쒑쎣⁶쎠漠瑲굮⃄釡몧礠煵秡몿琠瓃ꉭ⁶쎠鼠瓡뮉⁳鄠湧慹⁰棃면‱㈠盡뮛椠灨愠擡뮩琠쒑槡뮃洠鱰桩⃄釡몡滢肝⁣ꝡ⁃桵湧⃢肜哃ꅭ鴮⁂謠擡몫渠瑲우魣Ⱐ䑵⁌譣栠瑲潮朠湧쎠礠揃댠拡몧甠哃걮栠瑲녣⁴槡몿瀠瑨椠쒑ꕵ⁶쎠⁴牵秡뮁渠泡뮭愠瑲쎪渠珃ꉮ⃄釃ꌠ瓡몡漠牡⁳ꥣ⃃ꥰꅮ栠淡몽⁶脠灨쎭愠歨畮朠瑨쎠湨⁣ꝡ⁖쒃渠䵩湨⸠乨우湧⁣얩湧⁰棡몣椠쒑뽮⃄釡몧甠桩蝰′Ⱐ棃ꁮ朠灨쎲湧柡뮱⃃ꅯ⁶쎠湧魩⁢謠歨痡몥琠灨ꕣⰠ硵ꕴ⁰棃ꅴ⁴ꬠ쒑우鵮朠捨畹腮⃄釡몧礠쎽⃄釡뮓⁣ꝡ⁔痡몥渠䅮栠䩲Ⱐ瑲畮朠盡뮇⁈쎹湧⃢肜쒐敮鴠握뮧愠囄荮⁍楮栠握몯琠拃덮朠棡뮥琠盃ꀠ䵩湨⁔쎢渠쒑쎣棃둮朠歨우魣⁴ꬠ淃덮ⁱ痃ꀠ握뮧愠쒑酩⁰棆냆ꅮ朠盃ꀠ煵쎢渠拃걮栠瓡뮉⁳鄮㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爢㸼業朠慬琽≔牯湧⁨쎬湨⃡몣湨⁣쎳⁴棡뮃⁣쎳㨠㈠湧우鵩Ⱐ淡뮍椠湧우鵩⃄酡湧⁣棆ꅩ⁴棡뮃⁴桡漠盃ꀠ湧濃ꁩ⁴狡뮝椢⁳牣㴢桴瑰猺⼯獣潮瑥湴⹦桡渵ⴵ⹦湡⹦扣摮⹮整⽶⽴ㄮ〭㤯瀷㈰砷㈰⼷㤸㌰㤳㕟㈴㔷〱㜶㈷㠷〵㘷弹〶㌰ㄳ㐲㐱㤹㌶㠷〴彯⹪灧㽟湣彣慴㴱〸♡浰㭟湣彯档㵃ㅸ奺啩敡吸䅑欶噴湴坭㑩半眹婥䱙乚䙶晳噒湴乸灸䅊䝬塴丹穴䍑♡浰㭟湣彨琽獣潮瑥湴⹦桡渵ⴵ⹦湡♡浰㭯栽愸〸㌶捤捥ㅢ㔰ㅤ㥣㌴㠶㜸愹㘴㉦搵♡浰㭯攽㕅㘷㄰㜳∠獴祬攽≨敩杨琺㔴ば砻⁷楤瑨㨷㈰灸∠⼾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爢㸼敭㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴ⵦ慭楬示䅲楡氬䡥汶整楣愬獡湳⵳敲楦∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨱㑰砢㹄甠䳡뮋捨⁣쎳⁢쎠渠瑨꽮朠煵쎢渠拃걮栠瓡뮷⁳鄠湧慹⃄釡몧甠桩蝰′⸼⽳灡渾㰯獰慮㸼⽥派㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩪畳瑩晹∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩁物慬ⱈ敬癥瑩捡ⱳ慮猭獥物昢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺ㄶ灸∾䭨쎳棄荮ꅩ⁣쎠湧⁣棡뮑湧⁣棡몥琠歨쎳棄荮⁶魩⁖쒃渠䵩湨Ⱐ歨椠灨쎺琠㌸Ⱐ쒑뽮우ꍴ⁴棡뮧쎴渠囄荮⁖槡뮇琠扩뽵棃둮朠拃ꁮ⁴棡몯湧⁣桯⁎棡몭琠鱔쎢滢肝⁶魩⁰桡⁢꽴⁢쎳湧⁣棡뮧ⁱ畡渮⃄郡뮙椠拃덮朠湨쎠⁸攠瑨椠쒑ꕵ棃둮朠揃뉮⁧쎬⃄釡뮃ꕴ⁶쎠쎠洠淡뮍椠揃ꅣ栠쒑茠瓃걭槡몿洠捨槡몿渠瑨꽮朮⁋桩⃄釡뮓湧⁨錠쒑쎣⃄酩荭⁰棃면‶〠盃ꀠ瓡몥琠握몣棃ꅮ⁧槡몣⃄釡뮁甠쒑쎣杨쒩⁶脠癩蕮⁣ꍮ栠瓄荭⁴酩⁣桯⁖쒃渠䵩湨Ⱐ瑨쎬棃ꀠ盃될쒑譣栠䡐䰭匴⃄釃ꌠ泃ꁭ⃄釆냡뮣挠쒑槡뮁甠歨쎴湧⁴우齮朠盡뮛椠桡椠拃ꁮ⁴棡몯湧⁣棡뮉⁴牯湧⁣쎳′⁰棃면⃃굴⃡뮏椮⁎柃될囄荮⁈우욡湧쎭甠杩꼠桩⁶赮朠盡뮛椠灨愠捨赮⁶謠瑲쎭棡몡礠握몣洠盃ꀠ擡뮩琠쒑槡뮃洠擡뮅⁤쎠湧⸠囃ꀠ瓡몥琠握몣⁣ꝵ⁴棡뮧Ⱐ扡渠泃ꍮ栠쒑ꅯ⁶쎠柆냡뮝椠棃ꉭ餠囄荮⁍楮栠쒑쎣⁶ꄠ쎲愠瑲潮朠珡뮱⁳畮朠珆냡뮛湧⁶魩桯ꍮ栠歨꽣⃢肜盃ꁮ柢肝⁣ꝡ⁃쎴湧⁋댠獡甠揃먠癯汬敹⃄釡몳湧⁣ꕰ⁴畮朠泆냡뮛椠瑨꜠淃둮⁈畹⃢肜䷃듢肝⸠䍨槡몿渠瑨꽮朠湧棡몹琠瑨鼠㌭㈠杩쎺瀠囄荮⁍楮栠鼠泡몡椠盡뮛椠䡐䰮㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爢㸼業朠慬琽≔牯湧⁨쎬湨⃡몣湨⁣쎳⁴棡뮃⁣쎳㨠㈠湧우鵩Ⱐ淡뮍椠湧우鵩⃄酡湧⁣棆ꅩ⁴棡뮃⁴桡漠盃ꀠ湧濃ꁩ⁴狡뮝椢⁳牣㴢桴瑰猺⼯獣潮瑥湴⹦桡渵ⴴ⹦湡⹦扣摮⹮整⽶⽴ㄮ〭㤯瀹㘰砹㘰⼸〳㤸㠰た㈴㔷〱㘹㌱㈰㌹㜰弸㔹〴㐶㜶㘸㔰〴㠰〰彯⹪灧㽟湣彣慴㴱〴♡浰㭟湣彯档㵏敥偃地䥴䑯䅑浟坙确び䵪䍡之步砰塃䥧桺乗唵穉呇当癎䉪瑡婤㑷♡浰㭟湣彨琽獣潮瑥湴⹦桡渵ⴴ⹦湡♡浰㭯栽昳㌰㜶㤰っ㤷攸敥ち㠰愱㔷㤱㍥〶㍢♡浰㭯攽㕅㜶㤴䐹∠獴祬攽≨敩杨琺㜲ば砻⁷楤瑨㨷㈰灸∠⼾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺ㄴ灸∾㱥派㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩁物慬ⱈ敬癥瑩捡ⱳ慮猭獥物昢㹖쒃渠䵩湨⁴桯쎡琠桩쎪洠瑲潮朠灨쎺琠捨쎳琠盡뮛椠拃ꁮ⁴棡몯湧⃢肜盃ꁮ柢肝⁣ꝡ⁃쎴湧⁋댼⽳灡渾㰯敭㸼⽳灡渾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩪畳瑩晹∾㱳瑲潮朾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩁物慬ⱈ敬癥瑩捡ⱳ慮猭獥物昢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺ㄶ灸∾佣敡渠錠呯瀠䝲潵瀼⽳灡渾㰯獰慮㸼⽳瑲潮朾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩪畳瑩晹∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩁物慬ⱈ敬癥瑩捡ⱳ慮猭獥物昢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺ㄶ灸∾佣敡渠盡뮛椠淡뮥挠瑩쎪甠㌠쒑槡뮃洠쒑茠捨꽣⁣棡몯渠瑲ꔠ棡몡湧⃄釃ꌠ揃댠淡뮙琠瑲굮⃄釡몥甠硵ꕴ⁳꽣⁴狆냡뮛挠呯瀠䝲潵瀠握뮧愠偨우욡湧⃢肜噥牴痢肝⸠周Ꝺ⁴狃눠䡌嘠䱯湧⃢肜周镩鴠盆냆ꅮ쎪渠擡몫渠瑲우魣条礠灨쎺琠瑨ꤠ㄰⁶魩⁰桡⁳潬漠쒑덮朠握몥瀠握뮧愠周쎡椠鱒潯湥秢肝桩⁡湨⁤얩湧쎣湨⁶우ꍴⁱ畡′⁣ꝵ⁴棡뮧⃃ꅯ⁴狡몯湧⁴狆냡뮛挠歨椠瑵湧⁣쎺⃄釃ꄠ捨쎩漠柃덣⃄釃ꅮ栠拡몡椠瑨꜠淃둮⁈濃ꁮ朠鱴쎨鴮⁔潰⁇牯異⁳慵⃄釃댠泃ꀠ쒑饩⁴ꅯ⁲愠쒑우ꍣ桩腵⁣욡⁨饩⁨욡渠湨우湧棃둮朠瑨茠瓡몭渠擡뮥湧⃄釆냡뮣挠拡몥琠毃갠瓃걮栠桵酮朠滃ꁯ⸠呲潮朠歨椠쒑쎳Ⱐ佣敡渠瑩뽰⁴ꕣ⁴輠牡⁨槡뮇甠煵ꌠ盡뮛椠湨꽮朠瓃걮栠桵酮朠灨ꍮ⁣쎴湧⁶쎠⁧桩槡뮁渠桡椠拃ꁮ⁶쎠漠泆냡뮛椠쒑酩⁰棆냆ꅮ朮⁍鼠쒑ꝵ⃡뮟⁰棃면‴㘠盡뮛椠灨愠瑨濃ꅴ⁸痡뮑湧⁣ꝡ⁔棃ꅩ⃢肜副潮敹鴠盃ꀠ쒑우鵮朠捨畹腮⁤赮⁣霠捨漠쒐굵⁔濃ꁮ⸠㔠灨쎺琠獡甠拃ꁮ棃ꉮ⃄釃둩⁣쎡捨⁢槡뮇琬⁣ꝵ⁴棡뮧⁣桵秃ꩮ杨槡뮇瀠瑨痡뮙挠扩쎪渠捨뼠䍌䈠䣃ꀠ仡뮙椠瑩뽰⁴ꕣ⁩渠擡몥甠杩쎠礠盃ꁯ⁢쎠渠瑨꽮朠握뮧愠佣敡渠歨椠灨酩⁨ꍰ⁣쎹湧⁈濃ꁮ朠鱃桥濢肝⃄釡뮃⃄釡뮙椠瑲우齮朠握뮧愠佣敡渠揃댠拃ꁮ⁴棡몯湧⁣桯⁲槃ꩮ朠淃걮栮⁎霠泡뮱挠捵酩⁴狡몭渠捨褠杩쎺瀠呯瀠䝲潵瀠揃댠拃ꁮ⁴棡몯湧⁤慮栠擡뮱⁶魩⁰桡군⁣쎴湧⁴棡뮩‱〠瓡몡椠䡐䰭匷⁣ꝡ⁐棆냆ꅮ朠鱖敲瑵鴮⁏捥慮⁣棃굮栠瑨ꥣ⁴狡뮥⁨ꅮ朠盡뮛椠㌠쒑槡뮃洠瑲우魣⁔潰⁇牯異⸼⽳灡渾㰯獰慮㸼⽰㸍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺捥湴敲∾㱩浧⁳牣㴢桴瑰猺⼯獣潮瑥湴⹦桡渵ⴷ⹦湡⹦扣摮⹮整⽶⽴ㄮㄵ㜵㈭㤯㜹㐲㐴㔱弲㘱ㄷ㈵㠳㔶ㄲ㠸㝟㔸㌸㐰㜳㠳㐴〶㠷㄰㑟渮灮朿彮损捡琽㄰〦慭瀻彮损潨挽硶䡫眲䡴票䵁公䑯穥䍳椴夵㘲癲扃畵穕潍䱩昲䭴䙎佺睵䝍彤䅱卧朦慭瀻彮损桴㵳捯湴敮琮晨慮㔭㜮普愦慭瀻潨㴴攵㉣挹搱㍢㤲ㄸ㍦㜰戶㕣慡愱捦搳㔦慭瀻潥㴵䔶䈹㤰㔢⁳瑹汥㴢桥楧桴㨵ㄲ灸㬠睩摴栺㜲ば砢 㸼⽰㸍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺捥湴敲∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨱㑰砢㸼敭㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴ⵦ慭楬示䅲楡氬䡥汶整楣愬獡湳⵳敲楦∾佣敡渠瑲ꔠ棡몡湧⁶魩⁣桩뽮⁴棡몯湧⃡몥渠瓆냡뮣湧″ⴱ⸼⽳灡渾㰯敭㸼⽳灡渾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩪畳瑩晹∾㱥派㱳瑲潮朾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩁物慬ⱈ敬癥瑩捡ⱳ慮猭獥物昢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺ㄶ灸∾噩蝴⁐棆냆ꅮ朠쒐쎴湧⃢肓⁈槡뮇瀠䣃뉡⁇牯異㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯獴牯湧㸼⽥派㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩪畳瑩晹∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩁物慬ⱈ敬癥瑩捡ⱳ慮猭獥物昢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺ㄶ灸∾䍵饣⁴쎡椠쒑ꕵ⁣ꝡ⁨慩⃄釡뮙椠拃덮朠盃될쒑譣栠盃ꀠ쎡ⁱ痃ꉮ⁣ꝡ⁈䰱ⵓ㐠쒑쎣뽴⁴棃멣⁢ꕴ⁰棃ꉮ⁴棡몯湧⁢ꅩ⸠䡩蝰⁈쎲愠䝲潵瀠盡몫渠捨우愠捨꽣⁣棡몯渠瑲ꔠ棡몡湧쎪渠쒑饩⁢쎳湧⁣ꝡ⃃둮朠拡몧甠䡩蝰⃢肜䵩滢肝⃄釃ꌠ瓡몡漠牡棡뮯湧⁳ꥣ⃃ꥰ⁶脠歨畮朠瑨쎠湨⁴棡뮧쎴渠囄荮⁍굵⸠䷡뮟⃄釡몧甠泃ꀠ揃먠珃면⁣棃ꉮ⁴狃ꅩ棃ꄠ揄荮朠握뮧愠䡯쎠湧⃢肜䏡뮑槢肝棆끮朠歨쎴湧⁶우ꍴⁱ畡⃄釆냡뮣挠쒑쎴椠瑡礠握뮧愠瑨꜠瑨쎠湨⁣慯腵⁢쎪渠灨쎭愠噩蝴⁐棆냆ꅮ朠쒐쎴湧⸠呩뽰⃄釡몿渠泃ꀠ瓃걮栠桵酮朠硯慹⁳鼠盃ꁯ⁤ꥴ⃄酩荭⁣ꝡ⁓쎡湧⃢肜健牳楥鴠湨우湧⁴槡몿瀠瓡뮥挠泃ꀠ珡뮱⁴군⁴牵湧⁣ꝡ⁖쒃渠䷡몭甮⁈槡뮇瀠㈠瑩뽰⁴ꕣ⁣棡뮩湧槡몿渠湨꽮朠满뮗녣⁴쎬洠歩뽭⁢쎠渠瑨꽮朠握뮧愠揃ꅣ⁣ꝵ⁴棡뮧⁈槡뮇瀠䣃뉡⸠乨우湧⁴牯湧饴柃ꁹ쎩洠摵秃ꩮⰠ毡뮃⁣ꌠ湨꽮朠捨쎢渠珃면⁣棡몥琠泆냡뮣湧棆뀠偨潮朠鱂우魭鴠桡礠䣆끮朠鱘酰鴠쒑腵⁢ꕴ녣⁴牯湧⁶槡뮇挠硵秃ꩮ⁴棡뮧湧ꍮ栠泆냡뮛椠쒑酩⁰棆냆ꅮ朮⁋뽴ⁱ痡몣⁨쎲愠〭〠쒑꜠杩쎺瀠䡩蝰⁈쎲愠䝲潵瀠瑲ꔠ泡몡椠䡐䰮㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爢㸼業朠慬琽≔牯湧⁨쎬湨⃡몣湨⁣쎳⁴棡뮃⁣쎳㨠㄰柆냡뮝椬赩柆냡뮝椠쒑慮朠揆냡뮝椬赩柆냡뮝椠쒑慮朠쒑ꥮ朠盃ꀠ湧濃ꁩ⁴狡뮝椢⁳牣㴢桴瑰猺⼯獣潮瑥湴⹦桡渵ⴵ⹦湡⹦扣摮⹮整⽶⽴ㄮ〭㤯猹㘰砹㘰⼸〰㐳㔱㕟㈴㔷〱㠷㈴㔳㜱㈴弴ㄳㄸ㠲㈲㤵ㄵㄵ㜵〴彯⹪灧㽟湣彣慴㴱〸♡浰㭟湣彯档㵸婣䥇ぴ漹㉅䅑歪⵲㕨汄㙱䵣婳祃㡟晳て朲潱爭䅰䱮㙢䉌奟牂橴婁♡浰㭟湣彨琽獣潮瑥湴⹦桡渵ⴵ⹦湡♡浰㭯栽㈹搱㘸㘶ㄲ敤挵㌷㜵昸摢收昲改戴㔲♡浰㭯攽㕅㜵䑃〲∠獴祬攽≨敩杨琺㐷㥰砻⁷楤瑨㨷㈰灸∠⼾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯步瑮潩扯湧摡⹶港步琭煵愭瑨椭摡甯癯湧ⴱ〭杩慩ⵢ潮札摡ⴷ⵮杵潩⵶漭摩捨⵴潡渭煵潣⵨祵湤慩ⵣ異ⴲ〱㤭批⵴挭浯瑯爭桰氭猷ⵤ楥洭桥渭癯湧⵨愭浡渮桴浬∾囃뉮朠㄰⁧槡몣椠拃덮朠쒑쎡‷柆냡뮝椠盃될쒑譣栠瑯쎠渠煵酣⁈祵湤慩⁃異′〱㤠批⁔䌠䵯瑯爠⡈偌ⵓ㜩㨠쒐槡뮃洠棡몹渠盃뉮朠棡몡쎠渮㰯愾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩪畳瑩晹∾㱥派㱳瑲潮朾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩁物慬ⱈ敬癥瑩捡ⱳ慮猭獥物昢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺ㄶ灸∾䕏䌭⁂䥄嘠兵慮朠呲畮朼⽳灡渾㰯獰慮㸼⽳瑲潮朾㰯敭㸼⽰㸍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺橵獴楦礢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴ⵦ慭楬示䅲楡氬䡥汶整楣愬獡湳⵳敲楦∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨱㙰砢㹂䥄嘠兵慮朠呲畮朠揅ꥮ朠握몧渠淡뮙琠捨槡몿渠瑨꽮朠쒑茠鼠泡몡椠盡뮛椠䡐䰬⁴畹桩쎪渠瑨괠瑨쎡捨⁶魩⃄釡뮙椠拃덮朠湨쎠⁢쒃湧ꅩ쎠⁅佃ⴠ쒑饩⁢쎳湧⁶꭮⁣쎲渠淡뮥挠瑩쎪甠盃될쒑譣栠瓡몡椠淃륡⁧槡몣椠滄荭慹⸠䕏䌠쒑쎣⁴棡뮃⁨槡뮇渠珡뮩挠淡몡湨⁣ꝡ쎬湨条礠湨꽮朠灨쎺琠쒑ꝵ⁴狡몭渠盡뮛椠拃ꁮ鼠瓡뮉⁳鄬柆냡뮝椠泡몭瀠揃둮朠泃ꀠ䓆냆ꅮ朠鳃驴鴠獡甠灨愠灨酩⁨ꍰ⃄荮⃃봠盡뮛椠䑵秡뮇琠鱇槃ꃢ肝⸠呩뽰⃄釃ꀠ棆끮朠灨ꕮⰠ灨쎺琠ㄱⰠ兵ꍮ朠鱃쎲槢肝⁣쎳⃄釆냡뮝湧⁣桵秡뮁渠盡뮫愠盡몷渠盡뮛椠쒑쎠⁢쒃湧⁸痡뮑湧⁣ꝡ⁔痡몥渠鱂蝵鴠盃ꀠ泆냡뮛椠握뮧愠䉉䑖⁑畡湧⁔牵湧⃄釃ꌠ灨ꍩ⁲畮朠泃ꩮꝮ⁴棡뮩′⸠䭨쎴湧棡뮯湧⁰棡몣椠捨譵⁣쎡捨⁢槡뮇琠㈠拃ꁮⰠ쒑饩⁢쎳湧棃ꀠ拄荮朠揃뉮⁰棡몣椠湨굮⁢ꕴꍩ⁶脠淡몷琠煵쎢渠珡뮑⸠㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爢㸼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽳捯湴敮琮晨慮㔭㈮普愮晢捤渮湥琯瘯琱⸱㔷㔲ⴹ⼷㤸㔹㜳た㈳㔹㔱㤱ㄷ㘴㜰㔶弸㔰㘶㜰㐲㌲㘴㐶〸た渮灮朿彮损捡琽㄰㈦慭瀻彮损潨挽䵗䑦浦硌挴啁公杄ⵁ䵑唴婢瑋㙟瑤䭱礳〱单危摲灓瑷ㅗ䝹䰸硍灪儦慭瀻彮损桴㵳捯湴敮琮晨慮㔭㈮普愦慭瀻潨㵣搸愷㉢〵〲㔳㤷晤戶㥥㑦挵㕥㝣愴㔦慭瀻潥㴵䔸㈷䘵㐢⁳瑹汥㴢桥楧桴㨴㌹灸㬠睩摴栺㜲ば砢 㸼⽰㸍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺捥湴敲∾㱥派㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩁物慬ⱈ敬癥瑩捡ⱳ慮猭獥物昢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺ㄴ灸∾呵ꕮ⁂蝵‭⁶畡⁰棃ꄠ泆냡뮛椠䡐䰭匷㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯敭㸼⽰㸍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺橵獴楦礢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴ⵦ慭楬示䅲楡氬䡥汶整楣愬獡湳⵳敲楦∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨱㙰砢㹐棃면′ㄬ⁴棡뮧쎴渠乨굴⃢肜䑥⁇敡鴠拄荮朠牡⃄釡목礠拃덮朠湧濃ꁩ⁶쎲湧⁣ꕭ⁶쎠⁢謠瑲痡몥琠煵秡뮁渠瑨椠쒑ꕵ⸠乧慹⁳慵⁴ꕭ⁴棡못⃄釡뮏⁣ꝡ柆냡뮝椠柃ꅣ⃄釡뮁渠拃ꩮ⁰棃굡⁂䥄嘠兵慮朠呲畮本⁅佃군⁴ꥣ쎢湧⁴褠珡뮑쎪渠㌭〠盡뮛椠灨愠擡뮩琠쒑槡뮃洠捨쎭湨⁸쎡挠握뮧愠呵ꕮ⃢肜䟡뮇痢肝⸠䡩⁶赮朠쒑우ꍣ桥渠湨쎳洠捨漠揃ꅣ⁣ꝵ⁴棡뮧⃃ꅯ⁴狡몯湧⁶魩⁨慩⁢쎠渠瑨꽮朠汩쎪渠瑩뽰⁣ꝡ⁄얩湧⃢肜盃ꁮ柢肝⃡뮟⁰棃면′㐠盃ꀠ乡洠鱃쎳揢肝⃡뮟⁰棃면″ㄮ⁔畹桩쎪測棆끮朠瑩愠珃ꅮ朠盡뮁饴⁣痡뮙挠泡몭琠쒑锠握뮧愠䉉䑖⁑畡湧⁔牵湧⃄釃ꌠ拡뮋⁔痡몥渠鱂蝵鴠擡몭瀠瓡몯琠桯쎠渠瑯쎠渮⁔ꬠ灨쎺琠㔳⃄釡몿渠灨쎺琠㘲Ⱐ珃ꅴ⁴棡뮧⁣ꝡ⁅佃⃄釃ꌠ泃ꁭ⁴畮朠泆냡뮛椠쒑酩⁰棆냆ꅮ朠瑨쎪洠㌠泡몧渠满뮯愠쒑茠捨쎭湨⁴棡뮩挠杩쎠湨⁤慮栠桩蝵⁶畡⁰棃ꄠ泆냡뮛椠䡐䰭匷⁶魩‱ㄠ拃ꁮ⁴棡몯湧⸠塥渠杩꽡쎠⁢쎠渠瑨꽮朠쒑욡渠杩ꍮ⁣ꝡ⁔牵湧⃢肜䍯滢肝⸠䍨槡몿渠瑨꽮朠捨畮朠捵饣‶ⴳ⁴畹棃둮朠쒑꜠쒑茠䕏䌠泃ꩮ柃둩⁴ꅩ⁈偌ⵓ㜠湨우湧⁶ꭡ⃄釡뮧⁧槃며⃄釡뮙椠拃덮朠握뮧愠拡몧甠䑩蝭⁧쎳瀠淡몷琠瓡몡椠噐䰭匱⸼⽳灡渾㰯獰慮㸼⽰㸍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺捥湴敲∾㱩浧⁡汴㴢呲潮朠棃걮栠ꍮ栠揃댠瑨茠揃댺″柆냡뮝椬赩柆냡뮝椠쒑慮朠捨욡椠瑨茠瑨慯⁶쎠杯쎠椠瑲鵩∠獲挽≨瑴灳㨯⽳捯湴敮琮晨慮㔭㜮普愮晢捤渮湥琯瘯琱⸰ⴹ⽰㤶へ㤶〯㜹㐱㜲㈵弲㐵㜰ㄷ㠵ㄲ〳㠷㡟㘷㌸ㄹ㔵㘳〰㐵㔹㌶彯⹪灧㽟湣彣慴㴱〳♡浰㭟湣彯档㵹桳祶扎灖杷䅑浅㠭杄夰䱤䭣ㅌ煅伷㕫塤偃潗䙥䉆䉈㕋栱噱ⵆ煈ⵧ♡浰㭟湣彨琽獣潮瑥湴⹦桡渵ⴷ⹦湡♡浰㭯栽愷㑦㜷㐱㜲㐶㑥扦敤晣㝦改㍡晣改昳♡浰㭯攽㕅䈰㐴ㄳ∠獴祬攽≨敩杨琺㜲ば砻⁷楤瑨㨷㈰灸∠⼾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爢㸼敭㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴ⵦ慭楬示䅲楡氬䡥汶整楣愬獡湳⵳敲楦∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨱㑰砢㹂䥄嘠兵慮朠呲畮朠䍨쎭湨⁴棡뮩挠滃덩鵩⁣桩愠瑡礠珃ꉮ⁣棆ꅩ⁈偌ⵓ㠼⽳灡渾㰯獰慮㸼⽥派㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩪畳瑩晹∾㱥派㱳瑲潮朾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩁物慬ⱈ敬癥瑩捡ⱳ慮猭獥物昢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺ㄶ灸∾呵ꕮ⁓욡渠錠乧畹蕮⁔狃ꍩ㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯獴牯湧㸼⽥派㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩪畳瑩晹∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩁物慬ⱈ敬癥瑩捡ⱳ慮猭獥物昢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺ㄶ灸∾呵ꕮ⁓욡渠쒑쎣⁴桩⃄釡몥甠ꕮ⁴우ꍮ朠瑲潮朠獵酴⁈偌ⵓ㜠盡뮛椠瑨쎠湨⁴쎭捨⁢ꕴ⁢ꅩⰠ湧쎴椠盆냆ꅮ朠瓡몡椠淃륡⁧槡몣椠滄荭慹⁣棡뮉⁣쎲渠揃ꅣ栠棡뮍饴⁴狡몭渠瑨꽮朠瑲우魣⃄釡뮑椠瑨꜠쒑쎣棃둮朠揃뉮ꕣ⁴槃ꩵⴠ乧畹蕮⁔狃ꍩ⸠쒐饩⁢쎳湧⁣ꝡ⁈䱖⁈鍮朠叆ꅮ棡몭瀠捵饣⃄釡몧礠棡뮩湧棡뮟椠盡뮛椠汩쎪渠瑩뽰棡뮯湧⁣욡⁨饩⃄釆냡뮣挠瑲慯⁣桯⃄郡몡漠鱔ꬠ叆ꅮ鴠盃ꀠ呵秡몿渠鱔쎠秢肝棆끮朠쒑腵棃둮朠瑨茠盆냡뮣琠煵愠쒑쎴椠瑡礠握뮧愠瑨꜠淃둮⁈ꍩ⃢肜䷃덭鴮⁎杵秡뮅渠呲쎣椠揅ꥮ朠歨쎴湧⁨脠毃ꥭ⁣ꅮ栠歨椠汩쎪渠瑩뽰⃄釆끡⁲愠握몣湨⁢쎡漠瓡뮛椠瑨慭⁶赮朠握뮧愠呵ꕮ⁓욡渠盡뮛椠瓃걮栠桵酮朠쒑쎡湧⁣棃먠쎽棡몥琠泃ꀠ灨愠쒑酩띴⁣ꝡ⁔痡몥渠鳄適뽣鴠盡뮛椠瑨꜠淃둮⁈꽵⁍楮栮⁔棡몿⁴狡몭渠棡몥瀠擡몫渠瑩뽰⁴ꕣ⃄釆냡뮣挠摵礠瑲쎬⁴牯湧⁨槡뮇瀠㈠歨椠桡椠쒑饩⁶꭮⁣棆ꅩ⃄荮槡몿湧⁴狡몣槡몿湧⸠呵礠湨槃ꩮⰠ湨꽮朠柃갠桡礠湨ꕴ⁣ꝡ⁴狡몭渠쒑ꕵ⁧槡뮯愠呵쎢渠叆ꅮ⁶쎠⁎杵秡뮅渠呲쎣椠捨褠摩蕮⁲愠瑲潮朠歨濡몣湧‱〠灨쎺琠捵酩⁴狡몭渮⁐棃면‵㔬⃄郡몡椠䏃ꅮ⁳慵桩⃄釆냡뮣挠瑵湧⁶쎠漠珃ꉮ⁴牯湧⁨槡뮇瀠㈠쒑쎣⁣쎳桯ꍮ栠歨꽣⁴轡⁳쎡湧⁶魩⁣쎺⁳쎺琠盃ꁯ⁧쎳挠棡몹瀠瑵湧우魩⁈ꍩ⃢肜䷃덭鴬⃄酥洠泡몡椠湩腭⁶畩⁶쎴⁢鴠拡몿渠捨漠揃ꅣ⃄釡뮓湧⃄釡뮙椠盃ꀠ扡渠桵ꕮ畹蝮⸠㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爢㸼業朠慬琽≔牯湧⁨쎬湨⃡몣湨⁣쎳⁴棡뮃⁣쎳㨠㐠湧우鵩Ⱐ淡뮍椠湧우鵩⃄酡湧⁣棆ꅩ⁴棡뮃⁴桡漬赩柆냡뮝椠쒑慮朠쒑ꥮ朠盃ꀠ湧濃ꁩ⁴狡뮝椢⁳牣㴢桴瑰猺⼯獣潮瑥湴⹦桡渵ⴵ⹦湡⹦扣摮⹮整⽶⽴ㄮ〭㤯瀷㈰砷㈰⼷㤷㘰㌸㥟㈴㔷〱㠳㈱㈰㌸㌱張㔳㌹㔶㤶〲ㄶ㐱㘲㔶彯⹪灧㽟湣彣慴㴱〱♡浰㭟湣彯档㵢䱫㑎塐ⴳ义䅑浓偏歆䩚樱甴瑚楤䵇奫㝘儴佂䡰䅅䡭䠸束牺㙲汤歑♡浰㭟湣彨琽獣潮瑥湴⹦桡渵ⴵ⹦湡♡浰㭯栽㜳㉦㝤ㄵ搹挲㍤愲攲㍥昸敢摦扡晥㍣♡浰㭯攽㕅㝄䐵㘱∠獴祬攽≨敩杨琺㔴ば砻⁷楤瑨㨷㈰灸∠⼾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爢㸼敭㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴ⵦ慭楬示䅲楡氬䡥汶整楣愬獡湳⵳敲楦∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨱㑰砢㹎槡뮁洠癵椠盡뮡⃃뉡⁶魩⁔痡몥渠叆ꅮ桩⃄郡몡椠䏃ꅮ⁧桩⁢쎠渠淡뮟⁴뜠珡뮑⃡뮟⁰棃면⁴棡뮩‵㔮㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯敭㸼⽰㸍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺橵獴楦礢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴ⵦ慭楬示䅲楡氬䡥汶整楣愬獡湳⵳敲楦∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨱㙰砢㹔우齮朠捨꭮朠拃ꁮ⁴棡몯湧⁣ꝡ⁃쎡渠鱃物珢肝⁳봠浡湧⁶脠捨ꥣ⁶쎴⃄釡뮋捨⁣桯⃄釡뮙椠拃덮朠쒑뽮⁴ꬠ䣃ꀠ䝩慮朮♮扳瀻周뼠湨우湧Ⱐ湩腭⁶畩⁣ꝡ⁨贠湧꽮⁣棡몳湧⁴쎠礠条湧Ⱐ歨椠灨쎺琠㔸Ⱐ乧쎢渠囄荮⃄郡몡椠揃댠灨愠拄荮朠握몯琠盃ꀠ擡뮩琠쒑槡뮃洠泃ꁭ⁴慮쎡琠瑲쎡椠瑩洠握뮧愠呵ꕮ⁓욡渮⁎杵秡뮅渠呲쎣椠瑨국⁣棃괠揃뉮⁸쎡琠浵酩⁶쎠漠满뮗椠쒑慵⁣ꝡ⁴棡몧礠瑲쎲⁈䱖⁔痡몥渠叆ꅮ⁶魩⁢쎠渠瑨꽮朠ꕮ⃄釡뮋湨⁴褠珡뮑′ⴱ⁶쎠柆냡뮝椠泡몭瀠揃둮朠瑩뽰⁴ꕣ쎠⁖쒃渠쒐ꅩ⸠呵ꕮ⁓욡渠쒑쎣⁢ꕴ⁢ꅩ⁴牯湧⁳痡뮑琠㄰⁶쎲湧⃄釡몥甠쒑쎣ⁱ畡⁴ꅩ⁈偌ⵓ㜬棆끮朠瑨Ꝺ⁴狃눠䡌嘠䣡뮓湧⁓욡渠泡몡椠쒑茠瑨畡⃡뮟⁴狡몭渠쒑ꕵⁱ畡渠瑲赮朠湨ꕴ⁶쎠桩뽮⁨贠淡몥琠握몣⁣棃갠泡몫渠捨쎠椮⁋棃둮朠湨꽮朠淡몥琠捨ꥣ⁶쎴⃄釡뮋捨⁈偌ⵓ㜬⃄釡뮙椠拃덮朠쒑뽮⁴ꬠ捡漠湧畹쎪渠쒑쎡⁣쎲渠쒑쎡湨ꕴ⁣ꌠ瓡몥洠盃ꤠ瑨慭⁤넠噐䰭匱⁶쎠漠瑡礠䕏䌮㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爢㸼業朠慬琽≔牯湧⁨쎬湨⃡몣湨⁣쎳⁴棡뮃⁣쎳㨠㐠湧우鵩Ⱐ淡뮍椠湧우鵩⃄酡湧⁣우鵩Ⱐ淡뮍椠湧우鵩⃄酡湧⁣棆ꅩ⁴棡뮃⁴桡漠盃ꀠ湧濃ꁩ⁴狡뮝椢⁳牣㴢桴瑰猺⼯獣潮瑥湴⹦桡渵ⴳ⹦湡⹦扣摮⹮整⽶⽴ㄮ〭㤯猹㘰砹㘰⼸〶㘵ㄴた㈴㔷〲㈴㈴㔳㘷㔴弶㌱ㄶ㜱㈲ㄳ㔶㌳㄰〸彯⹪灧㽟湣彣慴㴱〶♡浰㭟湣彯档㵋佘煑㝓牤敷䅑汍䍄乫噚桊偗硱卮瑧瀱䙄捶䡭灖然䅤䬷噏唶夰砱䍷♡浰㭟湣彨琽獣潮瑥湴⹦桡渵ⴳ⹦湡♡浰㭯栽㌰扡㙤㥥㉥〵㠸昹ち〹㙢散㠲㍣搲㈸♡浰㭯攽㕅䅆䕄䄰∠獴祬攽≨敩杨琺㐷㥰砻⁷楤瑨㨷㈰灸∠⼾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爢㸼敭㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴ⵦ慭楬示䅲楡氬䡥汶整楣愬獡湳⵳敲楦∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨱㑰砢㹎杵秡뮅渠呲쎣椠揃댠泡몽쎠⁣욡渠쎡挠淡뮙湧⃄釃ꅮ朠煵쎪渠湨ꕴ⁣ꝡ⁔痡몥渠叆ꅮ⁴ꅩ쎠甠杩ꍩ쒃洠湡礮㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯敭㸼⽰㸍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺橵獴楦礢㸼敭㸼獴牯湧㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴ⵦ慭楬示䅲楡氬䡥汶整楣愬獡湳⵳敲楦∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨱㙰砢㹇楡⁖槡뮇琠錠䵖⁃潲瀼⽳灡渾㰯獰慮㸼⽳瑲潮朾㰯敭㸼⽰㸍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺橵獴楦礢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴ⵦ慭楬示䅲楡氬䡥汶整楣愬獡湳⵳敲楦∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨱㙰砢㹎棃ꀠ쒑우욡湧業⁶쎴⃄釡뮋捨⁈偌棃둮朠揃뉮녡⁣棡뮍渠滃ꁯ棃ꅣ杯쎠椠捨槡몿渠瑨꽮朠盃ꀠ捨鴠쒑ꍩ棡뮯湧⁤槡뮅渠扩뽮⃡뮟⁣쎡挠瑲굮⃄釡몥甠揃륮朠杩鴠쒑茠揃댠瑨茠拡몣漠盡뮇⁴棃ꁮ栠揃둮朠湧쎴椠盆냆ꅮ朮⁖魩⁣棡몥琠泆냡뮣湧⃄釡뮙椠棃걮栠湨襮栠棆ꅮ⁳漠盡뮛椠䵖⁃潲瀬⃄釡뮙椠拃덮朠握뮧愠쎴湧⁢ꝵ⁖槡뮇琠鱑畡湧⁎楮棢肝⃄釃ꌠ瑲쎠渠泃ꩮ⁶쎠⁧쎢礠珡뮩挠쎩瀠盡뮁⁰棃굡桵湧⁴棃ꁮ栠瑨꜠淃둮⁈槡몿甠鱍쎨濢肝⸠呵礠湨槃ꩮⰠ䝩愠噩蝴⁣얩湧⁰棡몣椠쒑ꍩ⁴魩棡뮯湧⁰棃면⃄釡몧甠桩蝰′魩⁣쎳⃄釆냡뮣挠瑨쎠湨ⁱ痡몣⸠偨쎺琠㌳Ⱐ䭨쎡湨…湢獰㯢肜䩡浥珢肝⁣쎳⁴쎬湨⁨痡뮑湧⃄釡뮙琠灨쎡⁶쎠⁣桯⁤쎹⁴쎬湨⁨痡뮑湧⁤ꥴ⃄酩荭⃄釡몧甠瑩쎪渠쒑쎣棃둮朠瑨쎠湨⁣쎴湧⁴棃갠握몧甠瑨꜠湧우鵩⁔桡湨⁈쎳愠盡몫渠泃ꁭ⁴畮朠泆냡뮛椠䵖⁃潲瀠鼠揃먠珃면⁴棡뮩⁨慩⸠叡뮱⁨우湧⁰棡몥渠쒑우ꍣ棃ꀠ쒑우욡湧業⁶쎴⃄釡뮋捨⁴槡몿瀠满뮑椠㜠灨쎺琠獡甠쒑쎳Ⱐ瑨꜠淃둮⁈우湧⃢肜䕳敬既肝⁢꽴⁧赮⁢쎳湧⁶쎠쎩洠拃덮朠湨慮栠捨漠䭨쎡湨⃢肜䩡浥珢肝⁶쎠⁳鄠ㄹ⁨濃ꁮ⁴棃ꁮ栠揃먠쒑쎺瀠獡甠瓃걮栠桵酮朠灨酩⁨ꍰ⁣쎹湧⁔痡몥渠鱔棆ꇢ肝⸠䯡몿琠煵ꌠ㈭〠쒑우ꍣ⁧槡뮯杵秃ꩮ⃄釡몿渠棡몿琠瑲굮Ⱐ揃륮朠盡뮛椠瑨ꕴ⁢ꅩ⁣ꝡ⁔痡몥渠叆ꅮ⃡뮟⁴狡몭渠쒑ꕵ⁣쎹湧⁧槡뮝Ⱐ䝩愠噩蝴⁣棃굮栠瑨ꥣ⁢ꍯ⁶蜠瑨쎠湨⁣쎴湧⁣棡뮩挠盃될쒑譣栠䡐䰮㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爢㸼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽳捯湴敮琮晨慮㔭㜮普愮晢捤渮湥琯瘯琱⸱㔷㔲ⴹ⼷㤳㔹㠹㍟㈵〳㠹ㄱ㌹㠵㌸ㄵ弹〳〰㜷㌶㐴㄰㜷㜶〰彮⹰湧㽟湣彣慴㴱〰♡浰㭟湣彯档㵖奌捌䤸䠷杉䅑湔㡌䙥ㅏ礵䔶瑊佨㈷塚䨸䕕穉橌䩬䑯堭䙷挰䐷扳婷♡浰㭟湣彨琽獣潮瑥湴⹦桡渵ⴷ⹦湡♡浰㭯栽〹ㅡ㝤ㅡ攴㐶㤸扤㤲捡㉦摣㈷㐲㝤㘸♡浰㭯攽㕅㝅㕃㕃∠獴祬攽≨敩杨琺㐶㥰砻⁷楤瑨㨷㈰灸∠⼾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺ㄴ灸∾㱥派㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩁物慬ⱈ敬癥瑩捡ⱳ慮猭獥物昢㹋棃ꅮ栠鱊慭敳鴠瓡뮏愠珃ꅮ本⁇楡⁖槡뮇琠拡몣漠盡뮇⁴棃ꁮ栠揃둮朠捨ꥣ⁶쎴⃄釡뮋捨㰯獰慮㸼⽥派㰯獰慮㸼⽰㸍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺橵獴楦礢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴ⵦ慭楬示䅲楡氬䡥汶整楣愬獡湳⵳敲楦∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨱㙰砢㹓慵‱ㄠ盃뉮朠쒑ꕵ⁴牡湨⁴쎠椠쒑Ꝺ⁨ꕰ⁤꭮⁶쎠⁣쒃湧⁴棡몳湧Ⱐ杩ꍩ⁢쎳湧⃄釃ꄠ㜠湧우鵩⁶쎴⃄釡뮋捨⁴濃ꁮⁱ痡뮑挠䡹畮摡椠䍵瀠㈰ㄹ⁢礠呃⁍潴潲⠠䡐䰭匷⤠쒑쎣⁣棃굮栠瑨ꥣ棃ꥰꅩ⸠䝩愠噩蝴⃄釃ꌠ拡몣漠盡뮇⁴棃ꁮ栠揃둮朠湧쎴椠盆냆ꅮ朠盃ꀠ珡몽⁣쎹湧⁅佃⃄釡몡椠摩蝮⁣桯桵⁶녣槡뮁渠䋡몯挠瑲慮栠瓃ꁩ⁴ꅩ⁶쎲湧⁣桵湧뽴⁧槡몣椠拃덮朠쒑쎡‷柆냡뮝椠盃될쒑譣栠瑯쎠渠煵酣ⴠ噩整湡洠偲敭楥爠䱥慧略⸠䡡椠쒑饩⁢쎳湧⁰棡몣椠硵酮朠捨욡椠瓡몡椠棡몡湧棡몥琠淃륡⁧槡몣椠獡湧쒃洠泃ꀠ䉉䑖⁑畡湧⁔牵湧⁶쎠⁍嘠䍯牰⸼⽳灡渾㰯獰慮㸼⽰㸍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺捥湴敲∾㱩浧⁡汴㴢呲潮朠棃걮栠ꍮ栠揃댠瑨茠揃댺″柆냡뮝椬赩柆냡뮝椠쒑慮朠揆냡뮝椬赩柆냡뮝椠쒑慮朠쒑ꥮ朠盃ꀠ湧濃ꁩ⁴狡뮝椢⁳牣㴢桴瑰猺⼯獣潮瑥湴⹦桡渵ⴲ⹦湡⹦扣摮⹮整⽶⽴ㄮ〭㤯猹㘰砹㘰⼸〵㈸㤱㉟㈴㔷〲㜶㠷㠶㤵㘱張〵㌳㤵㐹㘱㈳㐹㠴㤶彯⹪灧㽟湣彣慴㴱〲♡浰㭟湣彯档㴱湎彦潹畵䕉䅑浕穧湇獶晴塗佘砸㉫䝣穤慖䑶湨婮焸彶䩌瑤䥺桶扷♡浰㭟湣彨琽獣潮瑥湴⹦桡渵ⴲ⹦湡♡浰㭯栽㉥晤㔳ㄳて㠶㜴昴㥢㈳㤴〰扤㜵㤲扣♡浰㭯攽㕅㝃㥂㑃∠獴祬攽≨敩杨琺㐷㥰砻⁷楤瑨㨷㈰灸∠⼾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺ㄴ灸∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩁物慬ⱈ敬癥瑩捡ⱳ慮猭獥物昢㹃棃멣꭮朠䝩愠噩蝴⁶魩⁣棡뮩挠盃될쒑譣栠䡐䰠瑨ꤠ桡椠汩쎪渠瑩뽰㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩪畳瑩晹∾㱥派㱳瑲潮朾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩁物慬ⱈ敬癥瑩捡ⱳ慮猭獥物昢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺ㄶ灸∾䏃ꅣ⁤慮栠桩蝵⁴ꅩ⁈偌ⵓ㜺㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯獴牯湧㸼⽥派㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩪畳瑩晹∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩁物慬ⱈ敬癥瑩捡ⱳ慮猭獥物昢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺ㄶ灸∾㱳瑲潮朾囃될쒑譣栺㰯獴牯湧㸠䝩愠噩蝴㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩪畳瑩晹∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩁物慬ⱈ敬癥瑩捡ⱳ慮猭獥物昢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺ㄶ灸∾㱳瑲潮朾쎁ⁱ痃ꉮ㰯獴牯湧㸺⁅佃㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩪畳瑩晹∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩁物慬ⱈ敬癥瑩捡ⱳ慮猭獥物昢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺ㄶ灸∾㱳瑲潮朾䝩ꍩ⁢愼⽳瑲潮朾㨠呵ꕮ⁓욡渼⽳灡渾㰯獰慮㸼⽰㸍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺橵獴楦礢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴ⵦ慭楬示䅲楡氬䡥汶整楣愬獡湳⵳敲楦∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨱㙰砢㸼獴牯湧㹇槡몣椠灨潮朠揃ꅣ格⽳瑲潮朾㨠䑵⁌譣格⽳灡渾㰯獰慮㸼⽰㸍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺橵獴楦礢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴ⵦ慭楬示䅲楡氬䡥汶整楣愬獡湳⵳敲楦∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨱㙰砢㸼獴牯湧㹈䱖⁸痡몥琠珡몯挠湨ꕴ㰯獴牯湧㸺⁎杵秡뮅渠䣡뮓湧⁓욡渨呵ꕮ⁓욡温㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩪畳瑩晹∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩁物慬ⱈ敬癥瑩捡ⱳ慮猭獥物昢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺ㄶ灸∾㱳瑲潮朾噵愠灨쎡우魩㨠㰯獴牯湧㹔痡몥渠鱢蝵鴨䕏䌩㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩪畳瑩晹∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩁物慬ⱈ敬癥瑩捡ⱳ慮猭獥物昢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺ㄶ灸∾㱳瑲潮朾䏡몧甠瑨꜠硵ꕴ⁳꽣棡몥琺㰯獴牯湧㸠偨우욡湧⃢肜噥牴痢肝
呯瀠䝲潵瀩㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩪畳瑩晹∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩁物慬ⱈ敬癥瑩捡ⱳ慮猭獥物昢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺ㄶ灸∾㱳瑲潮朾周꜠淃둮⁸痡몥琠珡몯挠湨ꕴ㨼⽳瑲潮朾⁈우湧⃢肜䕳敬既肝
䝩愠噩蝴⤼⽳灡渾㰯獰慮㸼⽰㸍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺物杨琢㸼獴牯湧㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴ⵦ慭楬示䅲楡氬䡥汶整楣愬獡湳⵳敲楦∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨱㙰砢㹔物荮⁒潧敲㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯獴牯湧㸼⽰㸍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺物杨琢㸼敭㸼獴牯湧㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴ⵦ慭楬示䅲楡氬䡥汶整楣愬獡湳⵳敲楦∾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭獩穥㨱㙰砢㻡몢湨㨠䭥瑮潩扯湧摡 㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯獴牯湧㸼⽥派㱥派㱳瑲潮朾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩁物慬ⱈ敬癥瑩捡ⱳ慮猭獥物昢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺ㄶ灸∾♮扳瀻乨楰摡灩灨畩㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯獴牯湧㸼⽥派㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩲楧桴∾㱥派㱳瑲潮朾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩁物慬ⱈ敬癥瑩捡ⱳ慮猭獥物昢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺ㄶ灸∾ⴠ䭥瑮潩扯湧摡⹶渠ⴼ⽳灡渾㰯獰慮㸼⽳瑲潮朾㰯敭㸼⽰㸍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺捥湴敲∾㱩浧⁡汴㴢∠獲挽≨瑴灳㨯⽣摮⹫整湯楢潮杤愮癮⽵灬潡搯業慧敳⽫整⵱畡⵶潮札ㄱⵧ楡椭扯湧ⵤ愭㜭湧畯椭癯ⵤ楣栭瑯慮⵱畯挭桹畮摡椭批⵴挭浯瑯爭歨甭癵挭浩敮ⵢ慣⵨灬⵳㜮灮朢⁳瑹汥㴢桥楧桴㨷㄰灸㬠睩摴栺㜲ば砢 㸼⽰㸍਍਍਍਍਍਍਍਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺捥湴敲∾㱳瑲潮朾㱳灡渠獴祬攽≦潮琭晡浩汹㩁物慬ⱈ敬癥瑩捡ⱳ慮猭獥物昢㸼獰慮⁳瑹汥㴢景湴⵳楺攺ㄶ灸∾䋡몣湧⁸뽰⁨ꅮ朦湢獰㬠盃ꀠ淡뮙琠珡뮑⁨쎬湨⃡몣湨⃄釡몹瀮㰯獰慮㸼⽳灡渾㰯獴牯湧㸼⽰㸍਍਍਍਍਍਍਍਼瀾㱳瑲潮朾ഊഊ㰯獴牯湧㸼⽰㸍਍਍਍਍਍਍਍਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺捥湴敲∾♮扳瀻㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爢㸼業朠慬琽∢⁳牣㴢桴瑰猺⼯捤渮步瑮潩扯湧摡⹶港異汯慤⽩浡来猯扡湧⵸数⵨慮札杩慩ⵢ潮札摡ⴷ⵮杵潩⵶漭摩捨⵴潡渭煵潣⵨祵湤慩ⵢ礭瑣⵭潴潲⵫桵⵶畣⵭楥渭扡挭桰氭猷┲〨㜩⹰湧∠獴祬攽≨敩杨琺㠹㉰砻⁷楤瑨㨷㈰灸∠⼾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩪畳瑩晹∾♮扳瀻㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩪畳瑩晹∾♮扳瀻㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爢㸦湢獰㬼⽰㸍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺捥湴敲∾♮扳瀻㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爢㸼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽳捯湴敮琮晨慮㔭ㄮ普愮晢捤渮湥琯瘯琱⸱㔷㔲ⴹ⼷㤸ㄶ㠲㍟㈲㜰〸㤳㜶㘳〷〰弴ㄲ〵㜹㈴ㄳ㤱㘸㔶㌲彮⹪灧㽟湣彣慴㴱〹♡浰㭟湣彯档㵄佲琰印硷䝍䅑汙灘其䭢㙓橊祊啩乌䑒煄奈㑷噬书䄵䩯捶ⵢ睴㍕け♡浰㭟湣彨琽獣潮瑥湴⹦桡渵ⴱ⹦湡♡浰㭯栽搶敡㌴㤷挸搵㡤挲挵㍦ㄷ戳㜹愵㜷ㅢ♡浰㭯攽㕅䅆㑁㉄∠獴祬攽≨敩杨琺㐷㥰砻⁷楤瑨㨷㈰灸∠⼾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爢㸼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽳捯湴敮琮晨慮㔭㘮普愮晢捤渮湥琯瘯琱⸱㔷㔲ⴹ⼸〴㤸ㄸ㝟㔳㈲㜰㐰〶㤱〰た㈲㌹㠲㘶㠶㄰㤵㐸㔴㑟渮橰朿彮损捡琽㄰㜦慭瀻彮损潨挽娴洶㌹慉剴㑁公䵶䡶㍣䥧畄㙧夵㙧䌴橺㡤䉑䭺充㌶䔳焵䑕楆敶䉉儦慭瀻彮损桴㵳捯湴敮琮晨慮㔭㘮普愦慭瀻潨㴹㌶㘳捥㜶ㅣ攵㝡愶㘰㉡收㜰攴散㍡㘦慭瀻潥㴵䔷㘳䘴㔢⁳瑹汥㴢桥楧桴㨴㠰灸㬠睩摴栺㜲ば砢 㸼⽰㸍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺捥湴敲∾㱩浧⁳牣㴢桴瑰猺⼯獣潮瑥湴⹦桡渵ⴳ⹦湡⹦扣摮⹮整⽶⽴ㄮㄵ㜵㈭㤯㜹㜷〸㤶弴㌱㈱㘵㜴㐹㤷㠲弴ㄸ㔸㤴㔴㐲㈸㜴㔲ㄶ彮⹪灧㽟湣彣慴㴱〶♡浰㭟湣彯档㴲坡浣汰奣祷䅑氶整愰癥㠭䍒ぃ煺扪兙ⵓ稵䐶坫㡯䩱䙏㉧婴敲㥇摧♡浰㭟湣彨琽獣潮瑥湴⹦桡渵ⴳ⹦湡♡浰㭯栽愹攲㙢〹㘲ㄷㄸ㐳㌴户扣㈷㈴戸㤲㙦♡浰㭯攽㕅㙄ㄳ㍆∠獴祬攽≨敩杨琺㐵㝰砻⁷楤瑨㨷㈰灸∠⼾㰯瀾ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爢㸼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽳捯湴敮琮晨慮㔭㐮普愮晢捤渮湥琯瘯琱⸱㔷㔲ⴹ⼷㤱㠹㘸㝟㐳㌴㘴㠸㐱㤷ㄷ㉟㜳㄰㌲㔵ㄹ㌹㐷㤹㘱㙟渮橰朿彮损捡琽㄰㐦慭瀻彮损潨挽佅䝮浦㔶畄䥁八歐偩杪䵨㕭䡃浰歧祢晅㙟桗敋噑䅇歌慔歂婎㜷浥儦慭瀻彮损桴㵳捯湴敮琮晨慮㔭㐮普愦慭瀻潨㴶㉡㠰〹摤戶㝣〲㡢㠸㘲㈶㑤㡦㑣挷搦慭瀻潥㴵䔷㡄䐶㠢⁳瑹汥㴢桥楧桴㨴㠰灸㬠睩摴栺㜲ば砢 㸼⽰㸍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺橵獴楦礢㸦湢獰㬼⽰㸍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺橵獴楦礢㸦湢獰㬼⽰㸍਍਍਍ਉउ†㱤楶⁣污獳㴢慤猭浢∠獴祬攽≷楤瑨㨱〰┻慸⵷楤瑨㨱〰┻⁰慤摩湧㨱㕰砠ば砻∾ਉउ़獣物灴⁡獹湣⁳牣㴢⼯灡来慤㈮杯潧汥獹湤楣慴楯渮捯洯灡来慤⽪猯慤獢祧潯杬攮橳∾㰯獣物灴㸊㰡ⴭ⁂慮湥爠㌳㙸㈸〠ⴭ㸊㱩湳⁣污獳㴢慤獢祧潯杬攢ਠ††獴祬攽≤楳灬慹㩩湬楮攭扬潣欻睩摴栺㌳㙰砻桥楧桴㨲㠰灸∊††⁤慴愭慤ⵣ汩敮琽≣愭灵戭㜱ㄴ㔱㜶㘳㜶ㄵ㐴∊††⁤慴愭慤⵳汯琽∶㐶ㄳ㜷ㄶ㤢㸼⽩湳㸊㱳捲楰琾ਨ慤獢祧潯杬攠㴠睩湤潷⹡摳批杯潧汥⁼簠孝⤮灵獨⡻紩㬊㰯獣物灴㸊उ़⽤楶㸊उठ‼摩瘠捬慳猽≡猠慤猭灣∠獴祬攽≭慸⵷楤瑨㨱〰┻⁰慤摩湧㨱㕰砠㄰灸㬢㸊उउ㱳捲楰琠慳祮挠獲挽∯⽰慧敡搲⹧潯杬敳祮摩捡瑩潮⹣潭⽰慧敡搯橳⽡摳批杯潧汥⹪猢㸼⽳捲楰琾਼ℭⴠ䉡湮敲⁃桩⁴槡몿琠拃ꁩ‭ⴾ਼楮猠捬慳猽≡摳批杯潧汥∊††⁳瑹汥㴢摩獰污示扬潣欢ਠ††摡瑡ⵡ搭捬楥湴㴢捡⵰畢ⴷㄱ㐵ㄷ㘶㌷㘱㔴㐢ਠ††摡瑡ⵡ搭獬潴㴢㘰㜶ㄵ㘳㘷∊††⁤慴愭慤ⵦ潲浡琽≡畴漢ਠ††摡瑡ⵦ畬氭睩摴栭牥獰潮獩癥㴢瑲略∾㰯楮猾਼獣物灴㸊⡡摳批杯潧汥‽⁷楮摯眮慤獢祧潯杬攠籼⁛崩⹰畳栨筽⤻਼⽳捲楰琾ਉउ㰯摩瘾ਠ†††††‼⽡牴楣汥㸊††††††㱤楶⁣污獳㴢晢⵬楫攢⁤慴愭桲敦㴢桴瑰猺⼯晡捥扯潫⹫整湯楢潮杤愮癮⽫整⵱畡ⵣ桵湧ⵣ畯振桡⵭慮ⵧ楡椭扯湧ⵤ愭㜭湧畯椭癯ⵤ楣栭瑯慮⵱畯挭桹畮摡椭捵瀭㈰ㄹⵢ礭瑣⵭潴潲桰氭猷ⵤ慣⵳慮⵰桵琭捵潩⵶畯湧⵭楥渭桰氭漭污椭摡琭浯⹨瑭氢⁤慴愭污祯畴㴢扵瑴潮彣潵湴∠摡瑡ⵡ捴楯渽≬楫攢⁤慴愭獩穥㴢污牧攢⁤慴愭獨潷ⵦ慣敳㴢晡汳攢⁤慴愭獨慲攽≴牵攢㸼⽤楶㸊††††††㱨ㄠ捬慳猽≳慭整楴汥∾⁂쎀䤠噉빔⁃쎙乇⁃䡕姃詎⁍ꑃ‼⽨ㄾਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≳慭攭浡楮∾ਠ†††††††㱵氾ਠ††††††††††††††††††㱬椾ਠ††††††††††㱩浧⁷楤瑨㴢㔰〢⁨敩杨琽∳㌳∠獲挽≨瑴灳㨯⽣摮⹫整湯楢潮杤愮癮⽵灬潡搯業慧敳⽴桵浢湡楬⽤㘵〵愵愸㑣っ㥢㘲搴㈱攰敦㘱㡢㠷㠱㘶㌰㤱㌶㌮橰朢⁣污獳㴢慴瑡捨浥湴⵰潳琭瑨畭扮慩氠睰⵰潳琭業慧攢⁡汴㴢䡄⁐桡牭
呐⁈錠䍨쎭⁍楮栩⁶쎴⃄釡뮋捨⁇槡몣椠拃덮朠쒑쎡⁳쎢渠㔠呲慮栠䍵瀠卥癥渠呲慶敬⁃Ꝯ⁔棆ꄠ泡몧渠䥉䤭′〲㈢㸠 ††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯步瑮潩扯湧摡⹶港步琭煵愭捨畮札捵潣⽨搭灨慲洭瑰⵨漭捨椭浩湨⵶漭摩捨ⵧ楡椭扯湧ⵤ愭獡渭㔭瑲慮栭捵瀭獥癥渭瑲慶敬ⵣ慮⵴桯⵬慮⵩楩ⴲ〲㈮桴浬∠牥氽≢潯歭慲欢⁴楴汥㴢䡄⁐桡牭
呐⁈錠䍨쎭⁍楮栩⁶쎴⃄釡뮋捨⁇槡몣椠拃덮朠쒑쎡⁳쎢渠㔠呲慮栠䍵瀠卥癥渠呲慶敬⁃Ꝯ⁔棆ꄠ泡몧渠䥉䤭′〲㈢㹈䐠偨慲洠⡔倠䣡뮓⁃棃괠䵩湨⤠盃될쒑譣栠䝩ꍩ⁢쎳湧⃄釃ꄠ珃ꉮ‵⁔牡湨⁃異⁓敶敮⁔牡癥氠䏡몧渠周욡Ꝯ⁉䥉ⴠ㈰㈲㰯愾ਠ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢楮景∾ਠ†††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢慵瑨潲∾㱩⁣污獳㴢晡⁦愭畳敲∾㰯椾桡湨晡朼⽳灡渾ਠ†††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢瑩浥∾㱩⁣污獳㴢晡⁦愭捬潣欭漢㸼⽩㸠ㄴⴰ㤭㈰㈲㰯獰慮㸊††††††††††‼⽤楶㸊††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲∾㰯摩瘾ਠ††††††††‼⽬椾ਠ††††††††††††††††††㱬椾ਠ††††††††††㱩浧⁷楤瑨㴢㔰〢⁨敩杨琽∳㌳∠獲挽≨瑴灳㨯⽣摮⹫整湯楢潮杤愮癮⽵灬潡搯業慧敳⽴桵浢湡楬⼴慥㑦㉣㥦ち㌶敤搵㤷ㄲ搴㠳挶慥摡〱㘶㌰㠸㠳㐮橰朢⁣污獳㴢慴瑡捨浥湴⵰潳琭瑨畭扮慩氠睰⵰潳琭業慧攢⁡汴㴢䍡晥⁁浡穩湧⁆䌠쒑濡몡琠捨ꥣ⁶쎴⃄釡뮋捨⁇槡몣椠拃덮朠쒑쎡⁴ꤠ棃륮朠ⴠ䏃며⁔狃멣⁍慩′〲㈢㸠 ††††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯步瑮潩扯湧摡⹶港步琭煵愭捨畮札捵潣⽣慦攭慭慺楮札晣ⵤ潡琭捨畣⵶漭摩捨ⵧ楡椭扯湧ⵤ愭瑵⵨畮札捵瀭瑲畣⵭慩ⴲ〲㈮桴浬∠牥氽≢潯歭慲欢⁴楴汥㴢䍡晥⁁浡穩湧⁆䌠쒑濡몡琠捨ꥣ⁶쎴⃄釡뮋捨⁇槡몣椠拃덮朠쒑쎡⁴ꤠ棃륮朠ⴠ䏃며⁔狃멣⁍慩′〲㈢㹃慦攠䅭慺楮朠䙃⃄酯ꅴ⁣棡뮩挠盃될쒑譣栠䝩ꍩ⁢쎳湧⃄釃ꄠ瓡뮩⁨쎹湧‭⁃쎺瀠呲쎺挠䵡椠㈰㈲㰯愾ਠ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢楮景∾ਠ†††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢慵瑨潲∾㱩⁣污獳㴢晡⁦愭畳敲∾㰯椾桡湨晡朼⽳灡渾ਠ†††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢瑩浥∾㱩⁣污獳㴢晡⁦愭捬潣欭漢㸼⽩㸠ㄴⴰ㤭㈰㈲㰯獰慮㸊††††††††††‼⽤楶㸊††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲∾㰯摩瘾ਠ††††††††‼⽬椾ਠ††††††††††††††††††㱬椾ਠ††††††††††㱩浧⁷楤瑨㴢㔰〢⁨敩杨琽∳㌳∠獲挽≨瑴灳㨯⽣摮⹫整湯楢潮杤愮癮⽵灬潡搯業慧敳⽴桵浢湡楬⼳愷㜹㌹㉡〴㌲慡㘱㑣昸㘰敥戶晦㈰戱㘶㈰㔴㠶ㄮ橰朢⁣污獳㴢慴瑡捨浥湴⵰潳琭瑨畭扮慩氠睰⵰潳琭業慧攢⁡汴㴢䝩ꍩ⁂쎳湧⃄釃ꄠ쒐ꅩ⁨饩⁔棡뮃⁴桡漠瓡뮉湨⁖쒩湨⁌潮朠泡몧渠瑨ꤠ䥘ⴠ㈰㈲㨠⁔倠囄ꥮ栠䱯湧⁴狡뮟ꅩ柃둩⁶우욡湧∾†ਠ††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽫整⵱畡ⵣ桵湧ⵣ畯振杩慩ⵢ潮札摡ⵤ慩⵨潩⵴桥⵴桡漭瑩湨⵶楮栭汯湧⵬慮⵴桵⵩砭㈰㈲⵴瀭癩湨⵬潮札瑲漭污椭湧潩⵶畯湧⹨瑭氢⁲敬㴢扯潫浡牫∠瑩瑬攽≇槡몣椠䋃덮朠쒑쎡⃄郡몡椠棡뮙椠周茠瑨慯⁴襮栠囄ꥮ栠䱯湧Ꝯ⁴棡뮩⁉堭′〲㈺†呐⁖쒩湨⁌潮朠瑲鼠泡몡椠湧쎴椠盆냆ꅮ朢㹇槡몣椠䋃덮朠쒑쎡⃄郡몡椠棡뮙椠周茠瑨慯⁴襮栠囄ꥮ栠䱯湧Ꝯ⁴棡뮩⁉堭′〲㈺†呐⁖쒩湨⁌潮朠瑲鼠泡몡椠湧쎴椠盆냆ꅮ朼⽡㸊††††††††††‼摩瘠捬慳猽≩湦漢㸊††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≡畴桯爢㸼椠捬慳猽≦愠晡⵵獥爢㸼⽩㸠歨慮桦慧㰯獰慮㸊††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≴業攢㸼椠捬慳猽≦愠晡ⵣ汯捫ⵯ∾㰯椾‰㈭〹ⴲ〲㈼⽳灡渾ਠ††††††††††㰯摩瘾ਠ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捬敡爢㸼⽤楶㸊†††††††††㰯汩㸊††††††††††††††††††‼汩㸊††††††††††‼業朠睩摴栽∵〰∠桥楧桴㴢㌳㌢⁳牣㴢桴瑰猺⼯捤渮步瑮潩扯湧摡⹶港異汯慤⽩浡来猯瑨畭扮慩氯㐹㌴㕦昰愷攰〹ㄲ摦愱㐳㘷㘱㌲㙦昳ㄶ㘰㜵㤴〶⹪灧∠捬慳猽≡瑴慣桭敮琭灯獴⵴桵浢湡楬⁷瀭灯獴⵩浡来∠慬琽≃쎢甠泡몡挠拡뮙슠䑎呔⁈槡뮇瀠䣆끮朠⡌潮朠䅮⤠杩慯우甠䋃덮朠쒑쎡⁔桩蝮杵秡뮇渠瓡몡椠䅮⁇楡湧∾†ਠ††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽫整⵱畡ⵣ桵湧ⵣ畯振捡甭污挭扯ⵤ湴琭桩数⵨畮札汯湧ⵡ渭杩慯⵬畵ⵢ潮札摡⵴桩敮⵮杵祥渭瑡椭慮ⵧ楡湧⹨瑭氢⁲敬㴢扯潫浡牫∠瑩瑬攽≃쎢甠泡몡挠拡뮙슠䑎呔⁈槡뮇瀠䣆끮朠⡌潮朠䅮⤠杩慯우甠䋃덮朠쒑쎡⁔桩蝮杵秡뮇渠瓡몡椠䅮⁇楡湧∾䏃ꉵꅣ⁢駂ꁄ乔吠䡩蝰⁈우湧
䱯湧⁁温⁧楡漠泆끵⁂쎳湧⃄釃ꄠ周槡뮇渠湧畹蝮⁴ꅩ⁁渠䝩慮朼⽡㸊††††††††††‼摩瘠捬慳猽≩湦漢㸊††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≡畴桯爢㸼椠捬慳猽≦愠晡⵵獥爢㸼⽩㸠呲慦慧㰯獰慮㸊††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≴業攢㸼椠捬慳猽≦愠晡ⵣ汯捫ⵯ∾㰯椾‱㠭〸ⴲ〲㈼⽳灡渾ਠ††††††††††㰯摩瘾ਠ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捬敡爢㸼⽤楶㸊†††††††††㰯汩㸊††††††††††††††††††‼汩㸊††††††††††‼業朠睩摴栽∵〰∠桥楧桴㴢㌳㌢⁳牣㴢桴瑰猺⼯捤渮步瑮潩扯湧摡⹶港異汯慤⽩浡来猯瑨畭扮慩氯㠸㤵ㄵ㕤㔶ㅢ㠲㙡㤱〷慦㠷㤲㈹ㅦ搹ㄶ㔹㌷㘴㌴⹪灧∠捬慳猽≡瑴慣桭敮琭灯獴⵴桵浢湡楬⁷瀭灯獴⵩浡来∠慬琽≔ꕮ⁐桯湧⁆䌠쒑濡몡琠捨ꥣ⁶쎴⃄釡뮋捨⁧槡몣椠拃덮朠쒑쎡‵柆냡뮝椠唱㠠揃ꅣ⁃䱂⃄郡뮩挠䣃뉡
䱯湧⁁温∾†ਠ††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽫整⵱畡ⵣ桵湧ⵣ畯振瑡渭灨潮札晣ⵤ潡琭捨畣⵶漭摩捨ⵧ楡椭扯湧ⵤ愭㔭湧畯椭由㠭捡挭捬戭摵挭桯愭汯湧ⵡ渮桴浬∠牥氽≢潯歭慲欢⁴楴汥㴢員몥渠偨潮朠䙃⃄酯ꅴ⁣棡뮩挠盃될쒑譣栠杩ꍩ⁢쎳湧⃄釃ꄠ㔠湧우鵩⁕ㄸ⁣쎡挠䍌䈠쒐ꥣ⁈쎲愠⡌潮朠䅮⤢㹔ꕮ⁐桯湧⁆䌠쒑濡몡琠捨ꥣ⁶쎴⃄釡뮋捨⁧槡몣椠拃덮朠쒑쎡‵柆냡뮝椠唱㠠揃ꅣ⁃䱂⃄郡뮩挠䣃뉡
䱯湧⁁温㰯愾ਠ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢楮景∾ਠ†††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢慵瑨潲∾㱩⁣污獳㴢晡⁦愭畳敲∾㰯椾⁔牡晡朼⽳灡渾ਠ†††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢瑩浥∾㱩⁣污獳㴢晡⁦愭捬潣欭漢㸼⽩㸠〲ⴰ㠭㈰㈲㰯獰慮㸊††††††††††‼⽤楶㸊††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲∾㰯摩瘾ਠ††††††††‼⽬椾ਠ††††††††††††††††‼⽵氾ਠ†††††‼⽤楶㸊††††††ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲∾㰯摩瘾ਠ††††† ††††††㱤楶⁣污獳㴢晢ⵣ潭浥湴猢⁤慴愭桲敦㴢桴瑰猺⼯步瑮潩扯湧摡⹶港步琭煵愭捨畮札捵潣⽨愭浡渭杩慩ⵢ潮札摡ⴷ⵮杵潩⵶漭摩捨⵴潡渭煵潣⵨祵湤慩ⵣ異ⴲ〱㤭批⵴挭浯瑯牨灬⵳㜭摡挭獡渭灨畴ⵣ畯椭癵潮札浩敮⵨灬ⵯ⵬慩ⵤ慴⵭漮桴浬∠摡瑡⵮畭灯獴猽∵∾㰯摩瘾ਠ††††㰯摩瘾ਠ††††‼摩瘠捬慳猽≳楤敢慲∾ഊ††उ㱤楶⁣污獳㴢瑲慶敬⁷潷⁦慤敉湄潷渠慮業慴敤⁰潳琭湥眢⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爻∾ഊउ㱳捲楰琠慳祮挠獲挽∯⽰慧敡搲⹧潯杬敳祮摩捡瑩潮⹣潭⽰慧敡搯橳⽡摳批杯潧汥⹪猢㸼⽳捲楰琾ഊ㰡ⴭ⁂慮湥爠㌳㙸㈸〠ⴭ㸍਼楮猠捬慳猽≡摳批杯潧汥∍ਠ††獴祬攽≤楳灬慹㩩湬楮攭扬潣欻睩摴栺㌳㙰砻桥楧桴㨲㠰灸∍ਠ††摡瑡ⵡ搭捬楥湴㴢捡⵰畢ⴷㄱ㐵ㄷ㘶㌷㘱㔴㐢ഊ††⁤慴愭慤⵳汯琽∶㐶ㄳ㜷ㄶ㤢㸼⽩湳㸍਼獣物灴㸍ਨ慤獢祧潯杬攠㴠睩湤潷⹡摳批杯潧汥⁼簠孝⤮灵獨⡻紩㬍਼⽳捲楰琾ഊउ㰯摩瘾ഊ††††㱤楶⁣污獳㴢瑲慶敬⁷潷⁦慤敉湄潷渠慮業慴敤⁰潳琭湥眢㸍ਠ†††††‼栲⁣污獳㴢瑩瑬攠捡洢㸠㱳灡渾‼愠桲敦㴢⌢㸠呩渠淡뮛椠㰯愾‼⽳灡渾㰯栲㸍ਠ†††††‼畬⁣污獳㴢灯獴晥慴畲敤∾ഊ††††††††††††††††††㱬椾ഊ††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽴楮⵴畣ⵢ潮札摡⽶潮札㌭杩慩ⵢ潮札摡ⵢ慯ⵣ桩ⵤ潮札桡湨ⵣ畮札摯慮栭湧桩数⵬慮ⴴⴲ〲㈭湨畮札瑡洭癥ⵣ畯椭捵湧ⵢ畯挭癡漭癯湧⵴甭步琭摡ⵣ漭捨甮桴浬∾㱩浧⁷楤瑨㴢㘰〢⁨敩杨琽∳㤸∠獲挽≨瑴灳㨯⽣摮⹫整湯楢潮杤愮癮⽭敤楡ⵣ⼱〲ⴸ㈭㤰⽵灬潡搯業慧敳⽢摦㌳㤶㜳挲慣㙥挴〹ㅤㅤ摡㥢〵㥦挱㘶㐶㐴㈱㜮䩐䜢⁣污獳㴢慴瑡捨浥湴⵰潳琭瑨畭扮慩氠睰⵰潳琭業慧攢⁡汴㴢囃뉮朠㌠杩ꍩ⁢쎳湧⃄釃ꄠ䋃ꅯ⁣棃괠쒑鍮朠⁨쎠湨⁣쎹湧⁤潡湨杨槡뮇瀠泡몧渠㐠錠㈰㈲㨠⁎棡뮯湧⁴ꕭ⁶쎩⁣痡뮑椠揃륮朠拆냡뮛挠盃ꁯ⁶쎲湧⁴ꤠ毡몿琠쒑쎣⁣쎳⁣棡뮧∠⼾㰯愾ഊ††††††††††††㱨㐾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽴楮⵴畣ⵢ潮札摡⽶潮札㌭杩慩ⵢ潮札摡ⵢ慯ⵣ桩ⵤ潮札桡湨ⵣ畮札摯慮栭湧桩数⵬慮ⴴⴲ〲㈭湨畮札瑡洭癥ⵣ畯椭捵湧ⵢ畯挭癡漭癯湧⵴甭步琭摡ⵣ漭捨甮桴浬∾囃뉮朠㌠杩ꍩ⁢쎳湧⃄釃ꄠ䋃ꅯ⁣棃괠쒑鍮朠⁨쎠湨⁣쎹湧⁤潡湨杨槡뮇瀠泡몧渠㐠錠㈰㈲㨠⁎棡뮯湧⁴ꕭ⁶쎩⁣痡뮑椠揃륮朠拆냡뮛挠盃ꁯ⁶쎲湧⁴ꤠ毡몿琠쒑쎣⁣쎳⁣棡뮧㰯愾㰯栴㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≩湦漢㸍ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢瑩浥∾㱩⁣污獳㴢晡⁦愭捬潣欭漢㸼⽩㸠〲ⴱ〭㈰㈲㰯獰慮㸍ਠ†††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲∾㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯汩㸠†ഊ††††††††††††††††††㱬椾ഊ††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽴楮⵴畣ⵢ潮札摡⽶潮札㈭杩慩ⵢ潮札摡ⵢ慯ⵣ桩ⵤ潮札桡湨ⵣ畮札摯慮栭湧桩数⵬慮ⴴⴲ〲㈭汯ⵤ楥渭湨畮札摯椭扯湧ⵤ椭瑩数⹨瑭氢㸼業朠睩摴栽∶〰∠桥楧桴㴢㌹㠢⁳牣㴢桴瑰猺⼯捤渮步瑮潩扯湧摡⹶港浥摩愭振㄰㈭㠲ⴹ〯異汯慤⽩浡来猯搲㌵㘸摦㈰㘶晣戲戹㘱㘱捤㤱搰晥戰ㄶ㘴ㄲ㤹㤱⹪灧∠捬慳猽≡瑴慣桭敮琭灯獴⵴桵浢湡楬⁷瀭灯獴⵩浡来∠慬琽≖쎲湧′⁧槡몣椠拃덮朠쒑쎡⁂쎡漠捨쎭⃄釡뮓湧슠⁨쎠湨⁣쎹湧⁤潡湨杨槡뮇瀠泡몧渠㐠錠㈰㈲㨠䳡뮙⁤槡뮇渠湨꽮朠쒑饩⁢쎳湧⃄酩⁴槡몿瀮∠⼾㰯愾ഊ††††††††††††㱨㐾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽴楮⵴畣ⵢ潮札摡⽶潮札㈭杩慩ⵢ潮札摡ⵢ慯ⵣ桩ⵤ潮札桡湨ⵣ畮札摯慮栭湧桩数⵬慮ⴴⴲ〲㈭汯ⵤ楥渭湨畮札摯椭扯湧ⵤ椭瑩数⹨瑭氢㹖쎲湧′⁧槡몣椠拃덮朠쒑쎡⁂쎡漠捨쎭⃄釡뮓湧슠⁨쎠湨⁣쎹湧⁤潡湨杨槡뮇瀠泡몧渠㐠錠㈰㈲㨠䳡뮙⁤槡뮇渠湨꽮朠쒑饩⁢쎳湧⃄酩⁴槡몿瀮㰯愾㰯栴㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≩湦漢㸍ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢瑩浥∾㱩⁣污獳㴢晡⁦愭捬潣欭漢㸼⽩㸠㈶ⴰ㤭㈰㈲㰯獰慮㸍ਠ†††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲∾㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯汩㸠†ഊ††††††††††††††††††㱬椾ഊ††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽢潮札摡⵴牯湧⵮畯振癯湧ⴱⵧ楡椭扯湧ⵤ愭扡漭捨椭摯湧⵨慮栭捵湧ⵤ潡浨⵮杨楥瀭捯渭浵愭扡渭瑨慮朮桴浬∾㱩浧⁷楤瑨㴢㘰〢⁨敩杨琽∳㤸∠獲挽≨瑴灳㨯⽣摮⹫整湯楢潮杤愮癮⽭敤楡ⵣ⼱〲ⴸ㈭㤰⽵灬潡搯業慧敳⽡㔵㠵㍥㙡㈸㙣挷㥦㡤摡㜶晣㜹㠳捤㌱㘶㐰㌹㐶㘮䩐䜢⁣污獳㴢慴瑡捨浥湴⵰潳琭瑨畭扮慩氠睰⵰潳琭業慧攢⁡汴㴢囃뉮朠ㄠ杩ꍩ⁢쎳湧⃄釃ꄠ䋃ꅯ⁣棃괠쒑鍮朠棃ꁮ栠揃륮朠摯慭栠湧桩蝰㨠䏆ꅮ우愠拃ꁮ⁴棡몯湧∠⼾㰯愾ഊ††††††††††††㱨㐾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽢潮札摡⵴牯湧⵮畯振癯湧ⴱⵧ楡椭扯湧ⵤ愭扡漭捨椭摯湧⵨慮栭捵湧ⵤ潡浨⵮杨楥瀭捯渭浵愭扡渭瑨慮朮桴浬∾囃뉮朠ㄠ杩ꍩ⁢쎳湧⃄釃ꄠ䋃ꅯ⁣棃괠쒑鍮朠棃ꁮ栠揃륮朠摯慭栠湧桩蝰㨠䏆ꅮ우愠拃ꁮ⁴棡몯湧㰯愾㰯栴㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≩湦漢㸍ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢瑩浥∾㱩⁣污獳㴢晡⁦愭捬潣欭漢㸼⽩㸠㈵ⴰ㤭㈰㈲㰯獰慮㸍ਠ†††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲∾㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯汩㸠†ഊ††††††††††††††††††㱬椾ഊ††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽴楮⵴畣ⵢ潮札摡⽬攭歨慩⵭慣ⵧ楡椭扯湧ⵤ愭扡漭捨椭摯湧⵨慮栭捵湧ⵤ潡湨⵮杨楥瀭污渭㐭㈰㈲⹨瑭氢㸼業朠睩摴栽∶〰∠桥楧桴㴢㌹㠢⁳牣㴢桴瑰猺⼯捤渮步瑮潩扯湧摡⹶港浥摩愭振㄰㈭㠲ⴹ〯異汯慤⽩浡来猯昰挱㑥ㅦ昵挷㤴扤挸捥㉡㤷散㍤敦搱ㄶ㘳㤸㤱㘴⹪灧∠捬慳猽≡瑴慣桭敮琭灯獴⵴桵浢湡楬⁷瀭灯獴⵩浡来∠慬琽≌蔠歨慩ꅣ⁧槡몣椠拃덮朠쒑쎡⁂쎡漠捨쎭⃄釡뮓湧⁨쎠湨⁣쎹湧⁤潡湨杨槡뮇瀠泡몧渠㐠ⴲ〲㈮∠⼾㰯愾ഊ††††††††††††㱨㐾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽴楮⵴畣ⵢ潮札摡⽬攭歨慩⵭慣ⵧ楡椭扯湧ⵤ愭扡漭捨椭摯湧⵨慮栭捵湧ⵤ潡湨⵮杨楥瀭污渭㐭㈰㈲⹨瑭氢㹌蔠歨慩ꅣ⁧槡몣椠拃덮朠쒑쎡⁂쎡漠捨쎭⃄釡뮓湧⁨쎠湨⁣쎹湧⁤潡湨杨槡뮇瀠泡몧渠㐠ⴲ〲㈮㰯愾㰯栴㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≩湦漢㸍ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢瑩浥∾㱩⁣污獳㴢晡⁦愭捬潣欭漢㸼⽩㸠㈴ⴰ㤭㈰㈲㰯獰慮㸍ਠ†††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲∾㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯汩㸠†ഊ††††††††††††††††††㱬椾ഊ††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽴楮⵴畣ⵢ潮札摡⽣汢⵰桵挭摡漭摩敮ⵡ渭杩慮札摯慴ⵣ異⵶漭摩捨ⵧ楡椭晵瑳慬⵴牵祥渭桩湨ⵤ潮札瑨慰⵬慮⵴桵ⴶ⵮慭ⴲ〲㈮桴浬∾㱩浧⁷楤瑨㴢㘰〢⁨敩杨琽∳㤸∠獲挽≨瑴灳㨯⽣摮⹫整湯楢潮杤愮癮⽭敤楡ⵣ⼱〲ⴸ㈭㤰⽵灬潡搯業慧敳⼲搳㐷㡢㌸㔷て昷㤳㐱改慤㉣ㄳ㌳昶㠱㘶㌶㤷㜲㘮橰朢⁣污獳㴢慴瑡捨浥湴⵰潳琭瑨畭扮慩氠睰⵰潳琭業慧攢⁡汴㴢䍌䈠偨쎺挠쒐ꅯ⁤槡뮅渠䅮⁇楡湧⃄酯ꅴ⁣쎺瀠盃될쒑譣棂ꁧ槡몣椠䙵瑳慬⁔牵秡뮁渠棃걮栠쒐鍮朠周쎡瀠泡몧渠瑨ꤠ㘠滄荭′〲㈢ 㸼⽡㸍ਠ†††††††††††‼栴㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯步瑮潩扯湧摡⹶港瑩渭瑵挭扯湧ⵤ愯捬戭灨畣ⵤ慯ⵤ楥渭慮ⵧ楡湧ⵤ潡琭捵瀭癯ⵤ楣栭杩慩ⵦ畴獡氭瑲畹敮⵨楮栭摯湧⵴桡瀭污渭瑨甭㘭湡洭㈰㈲⹨瑭氢㹃䱂⁐棃멣⃄郡몡漠摩蕮⁁渠䝩慮朠쒑濡몡琠揃며⁶쎴⃄釡뮋捨슠杩ꍩ⁆畴獡氠呲畹腮⁨쎬湨⃄郡뮓湧⁔棃ꅰꝮ⁴棡뮩‶쒃洠㈰㈲㰯愾㰯栴㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≩湦漢㸍ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢瑩浥∾㱩⁣污獳㴢晡⁦愭捬潣欭漢㸼⽩㸠㈱ⴰ㤭㈰㈲㰯獰慮㸍ਠ†††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲∾㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯汩㸠†ഊ††††††††††††††††††㱬椾ഊ††††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽴楮⵴畣ⵢ潮札摡⽨潰⵫礭瑨畡琭癡ⵢ潣⵴桡洭捨楡ⵢ慮札杩慩ⵢ潮札摡ⵢ慯ⵣ桩ⵤ潮札桡湨ⵣ畮札摯慮栭湧桩数⵬慮ⴴ⵮慭ⴲ〲㈮桴浬∾㱩浧⁷楤瑨㴢㘰〢⁨敩杨琽∳㤸∠獲挽≨瑴灳㨯⽣摮⹫整湯楢潮杤愮癮⽭敤楡ⵣ⼱〲ⴸ㈭㤰⽵灬潡搯業慧敳⼶摢攱敡㠷挸搹搶㜰戵㜶挷㘱攸づ昱㘱㘶㌶㤶㐲㠮䩐䜢⁣污獳㴢慴瑡捨浥湴⵰潳琭瑨畭扮慩氠睰⵰潳琭業慧攢⁡汴㴢䣡뮍瀠毡뮹⁴桵굴⁶쎠⁢酣⁴棄荭⁣桩愠拡몣湧⁧槡몣椠拃덮朠쒑쎡⁂쎡漠捨쎭⃄釡뮓湧⁨쎠湨⁣쎹湧⁄潡湨杨槡뮇瀠泡몧渠㐠ⴠ滄荭′〲㈢ 㸼⽡㸍ਠ†††††††††††‼栴㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯步瑮潩扯湧摡⹶港瑩渭瑵挭扯湧ⵤ愯桯瀭歹⵴桵慴⵶愭扯挭瑨慭ⵣ桩愭扡湧ⵧ楡椭扯湧ⵤ愭扡漭捨椭摯湧⵨慮栭捵湧ⵤ潡湨⵮杨楥瀭污渭㐭湡洭㈰㈲⹨瑭氢㹈走뤠瑨痡몭琠盃ꀠ拡뮑挠瑨쒃洠捨楡⁢ꍮ朠杩ꍩ⁢쎳湧⃄釃ꄠ䋃ꅯ⁣棃괠쒑鍮朠棃ꁮ栠揃륮朠䑯慮栠湧桩蝰Ꝯ‴‭쒃洠㈰㈲㰯愾㰯栴㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≩湦漢㸍ਠ†††††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢瑩浥∾㱩⁣污獳㴢晡⁦愭捬潣欭漢㸼⽩㸠㈱ⴰ㤭㈰㈲㰯獰慮㸍ਠ†††††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲∾㰯摩瘾ഊ††††††††††㰯汩㸠†ഊ††††††††††††††㰯畬㸍ਠ†††††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲∾㰯摩瘾ഊ††††㰯摩瘾ഊउ‼摩瘠捬慳猽≱畡湧捡漠睯眠晡摥䥮䑯睮⁡湩浡瑥搢⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爻慲杩渭瑯瀺㈰灸㬢㸍ਠ†††‼獣物灴⁡獹湣⁳牣㴢⼯灡来慤㈮杯潧汥獹湤楣慴楯渮捯洯灡来慤⽪猯慤獢祧潯杬攮橳∾㰯獣物灴㸍਼ℭⴠ䉡湮敲″〰砳〰⁒楧桴‭ⴾഊ㱩湳⁣污獳㴢慤獢祧潯杬攢ഊ††⁳瑹汥㴢摩獰污示楮汩湥ⵢ汯捫㭷楤瑨㨳〰灸㭨敩杨琺㌰ば砢ഊ††⁤慴愭慤ⵣ汩敮琽≣愭灵戭㜱ㄴ㔱㜶㘳㜶ㄵ㐴∍ਠ††摡瑡ⵡ搭獬潴㴢㤲㠸㘴㌰㘴∾㰯楮猾ഊ㱳捲楰琾ഊ⡡摳批杯潧汥‽⁷楮摯眮慤獢祧潯杬攠籼⁛崩⹰畳栨筽⤻ഊ㰯獣物灴㸍ਠ†‼⽤楶㸍ਠ† ഊ††㱤楶⁣污獳㴢瑲慶敬⁷潷⁦慤敉湄潷渠慮業慴敤∾ഊ††††㱨㈠捬慳猽≴楴汥⁣慭∾ഊ††††††㱳灡渾‼愠桲敦㴢⌢㸠呩渠硥洠湨槡뮁甠㰯愾‼⽳灡渾ഊഊ††††㰯栲㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≰潳琱∾ഊ††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽴桯湧⵴楮ⵧ楡椭摡甯歨慩⵭慮ⵧ楡椭癯ⵤ楣栭扯湧ⵤ愭灨畣⵹敮⵭畡ⴲⵣ異⵮杵祥琭慮栲〱㠮桴浬∾‼業朠睩摴栽∶〰∠桥楧桴㴢㐰〢⁳牣㴢桴瑰猺⼯捤渮步瑮潩扯湧摡⹶港浥摩愭振㌴㔭㈴〭㤰⽵灬潡搯業慧敳⽰楣‱⵭楮⹪灧∠捬慳猽≡瑴慣桭敮琭灯獴⵴桵浢湡楬⁷瀭灯獴⵩浡来∠慬琽≋桡椠淃ꁮ⁇槡몣椠盃될쒑譣栠拃덮朠쒑쎡⁐棃멣⁹쎪渠淃륡′‭⁃異⁎杵秡뮇琠쎁湨㈰ㄸ∠⼾‼⽡㸍ਠ†††††††‼栴⁣污獳㴢瑩瑬数潳琠∾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽴桯湧⵴楮ⵧ楡椭摡甯歨慩⵭慮ⵧ楡椭癯ⵤ楣栭扯湧ⵤ愭灨畣⵹敮⵭畡ⴲⵣ異⵮杵祥琭慮栲〱㠮桴浬∾䭨慩쎠渠䝩ꍩ⁶쎴⃄釡뮋捨⁢쎳湧⃄釃ꄠ偨쎺挠秃ꩮ쎹愠㈠ⴠ䍵瀠乧畹蝴⃃腮栲〱㠼⽡㸼⽨㐾ഊ††††††††㱰㹔槡몿瀠满뮑椠瑨쎠湨⁣쎴湧⁣ꝡ⁇槡몣椠偈啃⁙䕎⁃桡浰楯渠匱ⴲ〱㜬⁇牯異⁢쎳湧⃄釃ꄠ灨ꝩ⁐棃멣⁙쎪渠呩뽰⁴ꕣ⃄釡뮩湧⁲愠瓡뮕⁣棡뮩挠杩ꍩ⁐䡕䌠奅丠䍈䅍偉低⁓㈭㈰ㄸ⁶魩潮朠浵酮慮朠쒑뽮⸮⸼⽰㸍ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≩湦漢⁳瑹汥㴢浡牧楮ⵢ潴瑯洺‱㕰砻∾ഊ††††††††††㱳灡渠捬慳猽≡畴桯爢㸼椠捬慳猽≦愠晡⵵獥爢㸼⽩㸠歨慮桦慧㰯獰慮㸍ਠ†††††††††‼獰慮⁣污獳㴢瑩浥∾㱩⁣污獳㴢晡⁦愭捬潣欭漢㸼⽩㸠㈷ⴰ㘭㈰ㄸ㰯獰慮㸍ਠ†††††††††‼獰慮⁣污獳㴢捯浭敮琢㸼⽳灡渾ഊ††††††††㰯摩瘾ഊ††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㱵氠捬慳猽≰潳瑦敡瑵牥搢㸍ਠ†††††††††††††‼汩㸍ਠ†††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯步瑮潩扯湧摡⹶港杯挭捨楥渭瑨畡琯杩潩⵴桩敵⵨攭瑨潮札煵慮⵬礭杩慩ⵤ慵ⵦ慧汥慧略癮⹨瑭氢㸼業朠睩摴栽∶〰∠桥楧桴㴢㌹㠢⁳牣㴢桴瑰猺⼯捤渮步瑮潩扯湧摡⹶港浥摩愭振㄰㈭㠲ⴹ〯異汯慤⽩浡来猯ㅦ挱㤴㐷昴㡣㤳㘵愱㤳㐳敢㠴ㄵ扢㥥ㄵ㐹㘳㤴㈴⹰湧∠捬慳猽≡瑴慣桭敮琭灯獴⵴桵浢湡楬⁷瀭灯獴⵩浡来∠慬琽≇槡뮛椠瑨槡뮇甠䣡뮇⁴棡뮑湧ⁱ痡몣渠泃봠杩ꍩ⃄釡몥甠䙁䝬敡杵攮癮∠⼾㰯愾ഊ††††††††††㱨㐾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽧潣ⵣ桩敮⵴桵慴⽧楯椭瑨楥甭桥⵴桯湧⵱畡渭汹ⵧ楡椭摡甭晡杬敡杵敶渮桴浬∾䝩魩⁴桩蝵⁈蜠瑨酮朠煵ꍮ쎽⁧槡몣椠쒑ꕵ⁆䅇汥慧略⹶渼⽡㸼⽨㐾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢楮景∾ഊ††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≴業攢㸼椠捬慳猽≦愠晡ⵣ汯捫ⵯ∾㰯椾‱ㄭ〴ⴲ〱㤼⽳灡渾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捬敡爢㸼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††††㱬椾ഊ††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽧潣ⵣ桩敮⵴桵慴⽨畯湧ⵤ慮⵴慯ⵧ楡椭摡甭瑲敮⵨攭瑨潮札煵慮⵬礭杩慩ⵦ慧汥慧略ⵦ慧汥慧略癮⹨瑭氢㸼業朠睩摴栽∶〰∠桥楧桴㴢㌹㠢⁳牣㴢桴瑰猺⼯捤渮步瑮潩扯湧摡⹶港浥摩愭振㄰㈭㠲ⴹ〯異汯慤⽩浡来猯愰㥡㈷㠹攷敥敡捦挰㘰㘰愶摦〷㉣〰ㄵ㐹㤷㈰㌱⹪灧∠捬慳猽≡瑴慣桭敮琭灯獴⵴桵浢湡楬⁷瀭灯獴⵩浡来∠慬琽≈우魮朠擡몫渠瓡몡漠杩ꍩ⃄釡몥甠瑲쎪渠䣡뮇⁴棡뮑湧ⁱ痡몣渠泃봠杩ꍩ⁆䅇汥慧略
䙁䝬敡杵攮癮⤢ 㸼⽡㸍ਠ†††††††††‼栴㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯步瑮潩扯湧摡⹶港杯挭捨楥渭瑨畡琯桵潮札摡渭瑡漭杩慩ⵤ慵⵴牥渭桥⵴桯湧⵱畡渭汹ⵧ楡椭晡杬敡杵攭晡杬敡杵敶渮桴浬∾䣆냡뮛湧⁤꭮⁴ꅯ⁧槡몣椠쒑ꕵ⁴狃ꩮ⁈蜠瑨酮朠煵ꍮ쎽⁧槡몣椠䙁䝬敡杵攠⡆䅇汥慧略⹶温㰯愾㰯栴㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≩湦漢㸍ਠ†††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢瑩浥∾㱩⁣污獳㴢晡⁦愭捬潣欭漢㸼⽩㸠ㄱⴰ㜭㈰ㄹ㰯獰慮㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲∾㰯摩瘾ഊ††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††‼汩㸍ਠ†††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯步瑮潩扯湧摡⹶港捡挭杩慩ⵤ慵⵳慰ⵤ楥渭牡⽫整⵱畡ⵢ潣⵴桡洭捨楡ⵢ慮札杩慩ⵢ潮札摡ⵤ潮札桵潮札桵祥渭瑨漭硵慮⵴牡湨ⵣ異⵬慭⵳潮⵴慩⵨愭湯椭污渭瑨甭㈮桴浬∾㱩浧⁷楤瑨㴢㘰〢⁨敩杨琽∳㤸∠獲挽≨瑴灳㨯⽣摮⹫整湯楢潮杤愮癮⽭敤楡ⵣ⼱〲ⴸ㈭㤰⽵灬潡搯業慧敳⼷捦㐶捡㘵昵改㕣昱挰㕡摡慢戳㜰㈰搱㔳㐱㜰㜸㤮灮朢⁣污獳㴢慴瑡捨浥湴⵰潳琭瑨畭扮慩氠睰⵰潳琭業慧攢⁡汴㴢䯡몿琠煵ꌠ拡뮑挠瑨쒃洠捨楡⁢ꍮ朠䝩ꍩ⁢쎳湧⃄釃ꄠ쒑鍮朠棆냆ꅮ朠桵秡뮇渠周贠塵쎢渠瑲慮栠揃며⁌慭⁓욡渠瓡몡椠䣃ꀠ仡뮙椠泡몧渠瑨ꤠ㈢ 㸼⽡㸍ਠ†††††††††‼栴㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯步瑮潩扯湧摡⹶港捡挭杩慩ⵤ慵⵳慰ⵤ楥渭牡⽫整⵱畡ⵢ潣⵴桡洭捨楡ⵢ慮札杩慩ⵢ潮札摡ⵤ潮札桵潮札桵祥渭瑨漭硵慮⵴牡湨ⵣ異⵬慭⵳潮⵴慩⵨愭湯椭污渭瑨甭㈮桴浬∾䯡몿琠煵ꌠ拡뮑挠瑨쒃洠捨楡⁢ꍮ朠䝩ꍩ⁢쎳湧⃄釃ꄠ쒑鍮朠棆냆ꅮ朠桵秡뮇渠周贠塵쎢渠瑲慮栠揃며⁌慭⁓욡渠瓡몡椠䣃ꀠ仡뮙椠泡몧渠瑨ꤠ㈼⽡㸼⽨㐾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢楮景∾ഊ††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≴業攢㸼椠捬慳猽≦愠晡ⵣ汯捫ⵯ∾㰯椾‱㐭〸ⴲ〱㠼⽳灡渾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捬敡爢㸼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††††㱬椾ഊ††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽧潣ⵣ桩敮⵴桵慴⽨畯湧ⵤ慮⵴慯ⵤ潩ⵢ潮札瑲敮⵨攭瑨潮札晡杬敡杵攮桴浬∾㱩浧⁷楤瑨㴢㘰〢⁨敩杨琽∳㤸∠獲挽≨瑴灳㨯⽣摮⹫整湯楢潮杤愮癮⽭敤楡ⵣ⼱〲ⴸ㈭㤰⽵灬潡搯業慧敳⼶晦〶〸㐷㈱㙡慤搳戹㈲つ㘹ㄴ戱ㅦ㌱㔵㐷㌷㌲〮橰朢⁣污獳㴢慴瑡捨浥湴⵰潳琭瑨畭扮慩氠睰⵰潳琭業慧攢⁡汴㴢䣆냡뮛湧⁤꭮⁴ꅯ⃄釡뮙椠拃덮朠瑲쎪渠䣡뮇⁴棡뮑湧⁆䅇汥慧略∠⼾㰯愾ഊ††††††††††㱨㐾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽧潣ⵣ桩敮⵴桵慴⽨畯湧ⵤ慮⵴慯ⵤ潩ⵢ潮札瑲敮⵨攭瑨潮札晡杬敡杵攮桴浬∾䣆냡뮛湧⁤꭮⁴ꅯ⃄釡뮙椠拃덮朠瑲쎪渠䣡뮇⁴棡뮑湧⁆䅇汥慧略㰯愾㰯栴㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≩湦漢㸍ਠ†††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢瑩浥∾㱩⁣污獳㴢晡⁦愭捬潣欭漢㸼⽩㸠ㄲⴰ㐭㈰ㄹ㰯獰慮㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲∾㰯摩瘾ഊ††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††‼汩㸍ਠ†††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯步瑮潩扯湧摡⹶港扯湧ⵤ愭煵潣⵴支捡捨⵸数⵨慮札癯湧ⵢ慮札捡捨⵸数⵨慮札摥ⵣ桯渭牡ⴴⵤ潩⵸数⵴桵ⴳ⵸畡琭獡挭湨慴ⵣ慣栭獡瀭硥瀭捡瀭摡甭癯湧ⴱ㘭摯椭敵牯ⴲ〲〮桴浬∾㱩浧⁷楤瑨㴢㘰〢⁨敩杨琽∳㤸∠獲挽≨瑴灳㨯⽣摮⹫整湯楢潮杤愮癮⽭敤楡ⵣ⼱〲ⴸ㈭㤰⽵灬潡搯業慧敳⼲㜵晣㐱敢㐸改㤴ㄱ攲づ㜶㝣ㄹ摤昵昱㘲㌸㐳㜳㈮橰朢⁣污獳㴢慴瑡捨浥湴⵰潳琭瑨畭扮慩氠睰⵰潳琭業慧攢⁡汴㴢䏃ꅣ栠磡몿瀠棡몡湧⁶쎲湧⁢ꍮ本⃂ꁣ쎡捨⁸뽰⁨ꅮ朠쒑茠捨赮⁲愠㐠쒑饩⁸뽰⁴棡뮩″⁸痡몥琠珡몯挠湨ꕴⰠ揃ꅣ栠珡몯瀠磡몿瀠握몷瀠쒑ꕵ⁶쎲湧‱㘠쒑饩⁅畲漠㈰㈰⸢ 㸼⽡㸍ਠ†††††††††‼栴㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯步瑮潩扯湧摡⹶港扯湧ⵤ愭煵潣⵴支捡捨⵸数⵨慮札癯湧ⵢ慮札捡捨⵸数⵨慮札摥ⵣ桯渭牡ⴴⵤ潩⵸数⵴桵ⴳ⵸畡琭獡挭湨慴ⵣ慣栭獡瀭硥瀭捡瀭摡甭癯湧ⴱ㘭摯椭敵牯ⴲ〲〮桴浬∾䏃ꅣ栠磡몿瀠棡몡湧⁶쎲湧⁢ꍮ本⃂ꁣ쎡捨⁸뽰⁨ꅮ朠쒑茠捨赮⁲愠㐠쒑饩⁸뽰⁴棡뮩″⁸痡몥琠珡몯挠湨ꕴⰠ揃ꅣ栠珡몯瀠磡몿瀠握몷瀠쒑ꕵ⁶쎲湧‱㘠쒑饩⁅畲漠㈰㈰⸼⽡㸼⽨㐾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢楮景∾ഊ††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≴業攢㸼椠捬慳猽≦愠晡ⵣ汯捫ⵯ∾㰯椾‱㘭〶ⴲ〲ㄼ⽳灡渾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捬敡爢㸼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††††㱬椾ഊ††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽫整⵱畡⵴桩ⵤ慵⽨汶⵨畵⵴桡湧ⵧ極瀭癡渭浩湨ⵣ漭瑲慮⵴桡湧ⵤ慵⵴楥渭摵潮札歩洭癯ⵤ楣栭捯⵮杵礭捯ⵢ椭汯慩ⵯ⵶潮札扡湧ⴭ⵶潮札㈭杩慩ⵢ潮札摡⵴牵祥渭瑨潮札瑲慮栭捵瀭扡漭捯湧ⵡ渭瑨慮栭灨漭摡⵮慮札污渭㤭湡洭㈰ㄸ⹨瑭氢㸼業朠睩摴栽∶〰∠桥楧桴㴢㌹㠢⁳牣㴢桴瑰猺⼯捤渮步瑮潩扯湧摡⹶港浥摩愭振㄰㈭㠲ⴹ〯異汯慤⽩浡来猯㘲扦ㅥ摢㌶ㄴㅦㄱ㐵㈱散㑢戴ㄷ㔵㜹ㄵ㌴㌵㌴㈱⹪灧∠捬慳猽≡瑴慣桭敮琭灯獴⵴桵浢湡楬⁷瀭灯獴⵩浡来∠慬琽≈䱖⁈꽵⁔棡몯湧⁧槃며⁖쒃渠䵩湨⁣쎳⁴狡몭渠瑨꽮朠쒑ꝵ⁴槃ꩮⰠ쒐우욡湧業⁶쎴⃄釡뮋捨⁣쎳杵礠揆ꄠ拡뮋濡몡椠鼠盃뉮朠拡몣湧⁼⁖쎲湧′⁇槡몣椠拃덮朠쒑쎡⁔牵秡뮁渠瑨酮朠瑲慮栠䍵瀠䋃ꅯ⁃쎴湧⁡渠瑨쎠湨⁰棡뮑⃄郃ꀠ仡몵湧Ꝯ‹쒃洠㈰ㄸ∠⼾㰯愾ഊ††††††††††㱨㐾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽫整⵱畡⵴桩ⵤ慵⽨汶⵨畵⵴桡湧ⵧ極瀭癡渭浩湨ⵣ漭瑲慮⵴桡湧ⵤ慵⵴楥渭摵潮札歩洭癯ⵤ楣栭捯⵮杵礭捯ⵢ椭汯慩ⵯ⵶潮札扡湧ⴭ⵶潮札㈭杩慩ⵢ潮札摡⵴牵祥渭瑨潮札瑲慮栭捵瀭扡漭捯湧ⵡ渭瑨慮栭灨漭摡⵮慮札污渭㤭湡洭㈰ㄸ⹨瑭氢㹈䱖⁈꽵⁔棡몯湧⁧槃며⁖쒃渠䵩湨⁣쎳⁴狡몭渠瑨꽮朠쒑ꝵ⁴槃ꩮⰠ쒐우욡湧業⁶쎴⃄釡뮋捨⁣쎳杵礠揆ꄠ拡뮋濡몡椠鼠盃뉮朠拡몣湧⁼⁖쎲湧′⁇槡몣椠拃덮朠쒑쎡⁔牵秡뮁渠瑨酮朠瑲慮栠䍵瀠䋃ꅯ⁃쎴湧⁡渠瑨쎠湨⁰棡뮑⃄郃ꀠ仡몵湧Ꝯ‹쒃洠㈰ㄸ㰯愾㰯栴㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≩湦漢㸍ਠ†††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢瑩浥∾㱩⁣污獳㴢晡⁦愭捬潣欭漢㸼⽩㸠ㄶⴰ㠭㈰ㄸ㰯獰慮㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲∾㰯摩瘾ഊ††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††‼汩㸍ਠ†††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯步瑮潩扯湧摡⹶港瑨潮札瑩渭杩慩ⵤ慵⽤慮札歹⵴桡洭杩愭瑩来爭獴牥整ⵦ潯瑢慬氭㈰ㄹ⹨瑭氢㸼業朠睩摴栽∶〰∠桥楧桴㴢㌹㠢⁳牣㴢桴瑰猺⼯捤渮步瑮潩扯湧摡⹶港浥摩愭振㄰㈭㠲ⴹ〯異汯慤⽩浡来猯昹ㄶ戶㜷㜷㈰㌳㉣㉣愴㈱摦㐰摦慢愲ㄵ㔵㘴㠱㔷⹪灧∠捬慳猽≡瑴慣桭敮琭灯獴⵴桵浢湡楬⁷瀭灯獴⵩浡来∠慬琽⋄郄荮朠毃봠瑨慭⁧楡⁔䥇䕒⁓呒䕅吠䙏佔䉁䱌′〱㤢 㸼⽡㸍ਠ†††††††††‼栴㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯步瑮潩扯湧摡⹶港瑨潮札瑩渭杩慩ⵤ慵⽤慮札歹⵴桡洭杩愭瑩来爭獴牥整ⵦ潯瑢慬氭㈰ㄹ⹨瑭氢㻄郄荮朠毃봠瑨慭⁧楡⁔䥇䕒⁓呒䕅吠䙏佔䉁䱌′〱㤼⽡㸼⽨㐾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢楮景∾ഊ††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≴業攢㸼椠捬慳猽≦愠晡ⵣ汯捫ⵯ∾㰯椾‱㤭〴ⴲ〱㤼⽳灡渾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捬敡爢㸼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††††㱬椾ഊ††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽧潣ⵣ桩敮⵴桵慴⽨畯湧ⵤ慮⵮潰⵨漭獯ⵤ潩ⵢ潮札湯瀭桯⵳漭潮汩湥⵴慩ⵦ慧汥慧略⹨瑭氢㸼業朠睩摴栽∶〰∠桥楧桴㴢㌹㠢⁳牣㴢桴瑰猺⼯捤渮步瑮潩扯湧摡⹶港浥摩愭振㄰㈭㠲ⴹ〯異汯慤⽩浡来猯㙦昰㘰㠴㜲ㄶ慡摤㍢㤲㈰搶㤱㑢ㄱ昳ㄵ㔴㠲㜴㤱⹪灧∠捬慳猽≡瑴慣桭敮琭灯獴⵴桵浢湡楬⁷瀭灯獴⵩浡来∠慬琽≈우魮朠擡몫渠满뮙瀠棡뮓⁳욡⃄釡뮙椠拃덮朠⡮饰⁨錠珆ꄠ潮汩湥⤠瓡몡椠䙁䝬敡杵攢 㸼⽡㸍ਠ†††††††††‼栴㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯步瑮潩扯湧摡⹶港杯挭捨楥渭瑨畡琯桵潮札摡渭湯瀭桯⵳漭摯椭扯湧⵮潰⵨漭獯ⵯ湬楮攭瑡椭晡杬敡杵攮桴浬∾䣆냡뮛湧⁤꭮饰⁨錠珆ꄠ쒑饩⁢쎳湧
满뮙瀠棡뮓⁳욡湬楮攩⁴ꅩ⁆䅇汥慧略㰯愾㰯栴㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≩湦漢㸍ਠ†††††††††††‼獰慮⁣污獳㴢瑩浥∾㱩⁣污獳㴢晡⁦愭捬潣欭漢㸼⽩㸠㈱ⴰ㔭㈰ㄹ㰯獰慮㸍ਠ†††††††††‼⽤楶㸍ਠ†††††††††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲∾㰯摩瘾ഊ††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††††††‼汩㸍ਠ†††††††††‼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯步瑮潩扯湧摡⹶港扯湧ⵤ愭灨潮札瑲慯⽤楥甭汥ⵧ楡椭扯湧ⵤ愭浩湩⵶畡⵳慮⵳慯⵮慭ⴲ〱㤮桴浬∾㱩浧⁷楤瑨㴢㘰〢⁨敩杨琽∳㤸∠獲挽≨瑴灳㨯⽣摮⹫整湯楢潮杤愮癮⽭敤楡ⵣ⼱〲ⴸ㈭㤰⽵灬潡搯業慧敳⼶㔹〸ㄹ㔭㈳㘲㤱㈷㜰㘱㘷㐲ⴷ㤴㤵㠲㤷㤹㐳㄰㐵ㄲⵯⴲ〱㤭〷ⴲ㘮灮朢⁣污獳㴢慴瑡捨浥湴⵰潳琭瑨畭扮慩氠睰⵰潳琭業慧攢⁡汴㴢쒐䧡뮀唠䳡뮆†䝉ꉉ⁂쎓乇⃄郃脠䵉义⃢肜噕䄠參艎⁓䅏鴠仄艍′〱㤢 㸼⽡㸍ਠ†††††††††‼栴㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯步瑮潩扯湧摡⹶港扯湧ⵤ愭灨潮札瑲慯⽤楥甭汥ⵧ楡椭扯湧ⵤ愭浩湩⵶畡⵳慮⵳慯⵮慭ⴲ〱㤮桴浬∾쒐䧡뮀唠䳡뮆†䝉ꉉ⁂쎓乇⃄郃脠䵉义⃢肜噕䄠參艎⁓䅏鴠仄艍′〱㤼⽡㸼⽨㐾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢楮景∾ഊ††††††††††††㱳灡渠捬慳猽≴業攢㸼椠捬慳猽≦愠晡ⵣ汯捫ⵯ∾㰯椾′㘭〷ⴲ〱㤼⽳灡渾ഊ††††††††††㰯摩瘾ഊ††††††††††㱤楶⁣污獳㴢捬敡爢㸼⽤楶㸍ਠ†††††††‼⽬椾ഊ††††††††††㰯畬㸍ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲∾㰯摩瘾ഊ††㰯摩瘾ഊ††㱤楶⁣污獳㴢煵慮杣慯⁷潷⁦慤敉湄潷渠慮業慴敤∾ഊ††††㰡ⴭ㱩浧⁳牣㴢桴瑰猺⼯步瑮潩扯湧摡⹶港業慧敳⽢慮湥爭慤瘮橰朢㸼⽡㸭ⴾഊउ㱤楶⁣污獳㴢慤猭灣∾ഊउ㱳捲楰琠慳祮挠獲挽∯⽰慧敡搲⹧潯杬敳祮摩捡瑩潮⹣潭⽰慧敡搯橳⽡摳批杯潧汥⹪猢㸼⽳捲楰琾ഊ㰡ⴭ⁂慮敲″〰砳〰‭ⴾഊ㱩湳⁣污獳㴢慤獢祧潯杬攢ഊ††⁳瑹汥㴢摩獰污示扬潣欢ഊ††⁤慴愭慤ⵣ汩敮琽≣愭灵戭㜱ㄴ㔱㜶㘳㜶ㄵ㐴∍ਠ††摡瑡ⵡ搭獬潴㴢㌵〸㈵〰㜰∍ਠ††摡瑡ⵡ搭景牭慴㴢慵瑯∍ਠ††摡瑡ⵦ畬氭睩摴栭牥獰潮獩癥㴢瑲略∾㰯楮猾ഊ㱳捲楰琾ഊ⡡摳批杯潧汥‽⁷楮摯眮慤獢祧潯杬攠籼⁛崩⹰畳栨筽⤻ഊ㰯獣物灴㸍਼⽤楶㸍਼摩瘠捬慳猽≡摳⵭戢㸍਼獣物灴⁡獹湣⁳牣㴢⼯灡来慤㈮杯潧汥獹湤楣慴楯渮捯洯灡来慤⽪猯慤獢祧潯杬攮橳∾㰯獣物灴㸍਼ℭⴠ䉡湮敲″㌶砲㠰‭ⴾഊ㱩湳⁣污獳㴢慤獢祧潯杬攢ഊ††⁳瑹汥㴢摩獰污示楮汩湥ⵢ汯捫㭷楤瑨㨳㌶灸㭨敩杨琺㈸ば砢ഊ††⁤慴愭慤ⵣ汩敮琽≣愭灵戭㜱ㄴ㔱㜶㘳㜶ㄵ㐴∍ਠ††摡瑡ⵡ搭獬潴㴢㘴㘱㌷㜱㘹∾㰯楮猾ഊ㱳捲楰琾ഊ⡡摳批杯潧汥‽⁷楮摯眮慤獢祧潯杬攠籼⁛崩⹰畳栨筽⤻ഊ㰯獣物灴㸍਼⽤楶㸍ਠ†‼⽤楶㸍ਠ†‼摩瘠捬慳猽≴牡癥氠睯眠晡摥䥮䑯睮⁡湩浡瑥搢㸍ਠ†††‼栲⁣污獳㴢瑩瑬攠摯∾‼獰慮㸉쒐酩⁴쎡挠㰯獰慮㸠㰯栲㸍ਠ†††‼畬⁣污獳㴢摴∾ഊ††††††††††††††㱬椾ഊ††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹦慣敢潯欮捯洯杲潵灳⽨慮杯牤敲摵据条∠瑡牧整㴢形污湫∾ഊ††††††††††††㱩浧⁳牣㴢桴瑰猺⼯捤渮步瑮潩扯湧摡⹶港異汯慤⽩浡来猯㉥换敤愶晣愹㔳㡦㠶㠹㝢戹敦ㄲ㉦搴ㄶ㌵㌹㘸㔴⹰湧∯㸍ਠ†††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††††㱬椾ഊ††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹦慣敢潯欮捯洯灨畩捡晥ㄳ㜯∠瑡牧整㴢形污湫∾ഊ††††††††††††㱩浧⁳牣㴢桴瑰猺⼯捤渮步瑮潩扯湧摡⹶港異汯慤⽩浡来猯㌰㌱㐴㤴摣挴㡢昳㝥㙥㑥搳㠷愶〶攲ㄵㄶ㘹〱㠹⹰湧∯㸍ਠ†††††††††‼⽡㸍ਠ†††††††‼⽬椾ഊ††††††††††††††㱬椾ഊ††††††††††㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯獡湣漳㘵⹣潭⼢⁴慲来琽≟扬慮欢㸍ਠ†††††††††††‼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽣摮⹫整湯楢潮杤愮癮⽵灬潡搯業慧敳⽢晡敦敦〱ㄹ㜳愲㜸㘳㌵㜰㙦㌸㜱㥥㠱㔱㘶㤰㌶㌮灮朢⼾ഊ††††††††††㰯愾ഊ††††††††㰯汩㸍ਠ†††††††††‼⽵氾ഊउഊ††††㱤楶⁣污獳㴢捬敡爢㸠㰯摩瘾ഊ††㰯摩瘾ഊ††㱤楶⁣污獳㴢瑲慶敬⁷潷⁦慤敉湄潷渠慮業慴敤∠㸍ਠ†††‼栲⁣污獳㴢瑩瑬攠摯∾‼獰慮㹆慣敢潯欠㰯獰慮㸠㰯栲㸍ਠ†††‼畬⁣污獳㴢灯獴晥慴畲敤⁣潭敮瑨欢㸍ਠ†††††‼汩⁣污獳㴢捭琢㸍ਠ†††††††‼摩瘠捬慳猽≦戭灡来∠摡瑡⵨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹦慣敢潯欮捯洯步瑮潩扯湧摡⹶港∠摡瑡⵳浡汬⵨敡摥爽≦慬獥∠摡瑡ⵡ摡灴ⵣ潮瑡楮敲⵷楤瑨㴢瑲略∠摡瑡⵨楤攭捯癥爽≦慬獥∠摡瑡⵳桯眭晡捥灩汥㴢瑲略∾㱢汯捫煵潴攠捩瑥㴢桴瑰猺⼯睷眮晡捥扯潫⹣潭⽫整湯楢潮杤愮癮⼢⁣污獳㴢晢⵸晢浬⵰慲獥⵩杮潲攢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮晡捥扯潫⹣潭⽫整湯楢潮杤愮癮⼢㹋뽴⁎酩⁂쎳湧⃄郃ꄼ⽡㸼⽢汯捫煵潴放㰯摩瘾ഊ††††††††㱤楶⁣污獳㴢捬敡爢㸼⽤楶㸍ਠ†††††‼⽬椾ഊ††††㰯畬㸍ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≣汥慲∾‼⽤楶㸍ਠ†‼⽤楶㸍ਠ†‼摩瘠捬慳猽≱畡湧捡漠睯眠晡摥䥮䑯睮⁡湩浡瑥搢⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爢㸍ਠ†††‼ℭⴼ業朠獲挽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽩浡来猯㌰へ㘰た瘶⹪灧∾㰯愾ⴭ㸍ਉ़獣物灴⁡獹湣⁳牣㴢⼯灡来慤㈮杯潧汥獹湤楣慴楯渮捯洯灡来慤⽪猯慤獢祧潯杬攮橳∾㰯獣物灴㸍਼ℭⴠ䉡湮敲″〰砶〰‭ⴾഊ㱩湳⁣污獳㴢慤獢祧潯杬攢ഊ††⁳瑹汥㴢摩獰污示楮汩湥ⵢ汯捫㭷楤瑨㨳〰灸㭨敩杨琺㘰ば砢ഊ††⁤慴愭慤ⵣ汩敮琽≣愭灵戭㜱ㄴ㔱㜶㘳㜶ㄵ㐴∍ਠ††摡瑡ⵡ搭獬潴㴢㔹㈰㔸㌰〵∾㰯楮猾ഊ㱳捲楰琾ഊ⡡摳批杯潧汥‽⁷楮摯眮慤獢祧潯杬攠籼⁛崩⹰畳栨筽⤻ഊ㰯獣物灴㸍ਠ†‼⽤楶㸍਼⽤楶㸍ਠ††††㱤楶⁣污獳㴢捬敡爢㸼⽤楶㸊†††㰯摩瘾ਠ†㰯摩瘾ਠ†㱤楶⁣污獳㴢捬敡爢㸼⽤楶㸊㰯摩瘾ਊ††‼景潴敲㸍ਠ†‼摩瘠捬慳猽≣潮瑡楮敲∾ഊ††††㱤楶⁣污獳㴢慢潵琠扬潣欠睯眠晡摥䥮䑯睮⁡湩浡瑥搢㸍ਠ†††††‼栲⁣污獳㴢瑩瑬攠摯∾㱳灡渾囡뮁⁣棃멮朠瓃둩㰯獰慮㸼⽨㈾ഊ††††††㱰㸼⽰㸍ਠ†††††‼畬㸍ਠ†††††††‼汩㸼愠瑡牧整㴢形污湫∠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮晡捥扯潫⹣潭⽫整湯楢潮杤愮癮⼢㸼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽩浡来猯晡捥扯潫⹰湧∠瑩瑬攽∠晡捥扯潫∾㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††††‼汩㸼愠瑡牧整㴢形污湫∠桲敦㴢⌢㸼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽩浡来猯瑷楴瑥爮灮朢⁴楴汥㴢⁴睩瑴敲∾㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††††‼汩㸼愠瑡牧整㴢形污湫∠桲敦㴢⌢㸼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽩浡来猯扬潧⹰湧∠瑩瑬攽∠䉬潧∾㰯愾㰯汩㸍ਠ†††††††‼汩㸼愠瑡牧整㴢形污湫∠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮祯畴畢攮捯洯睡瑣栿瘽啊ざ奤歱橏唢㸼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽩浡来猯祯畴畢攮灮朢⁴楴汥㴢祯畴畢攢㸼⽡㸼⽬椾ഊ††††††㰯畬㸍ਠ†††‼⽤楶㸍ਠ†††‼摩瘠捬慳猽≲散敮灯獴⁢汯捫⁷潷⁦慤敉湄潷渠慮業慴敤∾ഊ††††††㱨㈠捬慳猽≴楴汥⁣慭∾‼獰慮㹌槃ꩮ뽴桡湨‼⽳灡渾‼⽨㈾ഊ††††††㱵氠⁣污獳㴢浥湵⵬欢㸼汩㸼愠桲敦㴢⽢潮札摡⵰桯湧⵴牡漮桴浬∾㱩⁣污獳㴢晡⁦愭慮杬攭摯畢汥⵲楧桴∠慲楡⵨楤摥渽≴牵攢㸼⽩㸠⁂쎳湧⃄釃ꄠ灨潮朠瑲쎠漼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽∯扯湧ⵤ愭瑲潮札湵潣⹨瑭氢㸼椠捬慳猽≦愠晡ⵡ湧汥ⵤ潵扬攭物杨琢⁡物愭桩摤敮㴢瑲略∾㰯椾⁂쎳湧⃄釃ꄠ瑲潮朠滆냡뮛挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽∯扯湧ⵤ愭煵潣⵴攮桴浬∾㱩⁣污獳㴢晡⁦愭慮杬攭摯畢汥⵲楧桴∠慲楡⵨楤摥渽≴牵攢㸼⽩㸠䋃덮朠쒑쎡ⁱ痡뮑挠瓡몿㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢⽧潣⵴桵ⵧ楡渮桴浬∾㱩⁣污獳㴢晡⁦愭慮杬攭摯畢汥⵲楧桴∠慲楡⵨楤摥渽≴牵攢㸼⽩㸠⁇쎳挠瑨우⁧槃ꍮ㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢⽧潣ⵣ桩敮⵴桵慴⹨瑭氢㸼椠捬慳猽≦愠晡ⵡ湧汥ⵤ潵扬攭物杨琢⁡物愭桩摤敮㴢瑲略∾㰯椾⁇쎳挠捨槡몿渠瑨痡몭琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽∯桩湨ⵡ湨⹨瑭氢㸼椠捬慳猽≦愠晡ⵡ湧汥ⵤ潵扬攭物杨琢⁡物愭桩摤敮㴢瑲略∾㰯椾⁁䱢畭⃡몣湨㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢⽶楤敯⹨瑭氢㸼椠捬慳猽≦愠晡ⵡ湧汥ⵤ潵扬攭物杨琢⁡物愭桩摤敮㴢瑲略∾㰯椾⁖楤敯㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢⽂潮札摡⵰桯湧⵴牡漭獯渭瑡礮桴浬∾㱩⁣污獳㴢晡⁦愭慮杬攭摯畢汥⵲楧桴∠慲楡⵨楤摥渽≴牵攢㸼⽩㸠䋃덮朠쒑쎡⁰桯湧⁴狃ꁯ⁓욡渠哃ꉹ㰯愾㰯汩㸼⽵氾ഊ††††㰯摩瘾ഊ††††㱤楶⁣污獳㴢桯琠扬潣欠睯眠晡摥䥮䑯睮⁡湩浡瑥搢㸍ਠ†††††‼栲⁣污獳㴢瑩瑬攠硡湨∾‼獰慮㹌槃ꩮ⁨蜼⽳灡渾‼⽨㈾ഊ††††††㱵氠捬慳猽≭敮甭汨∾ഊ††††††††㱬椾䕭慩氺⁦慧⹫桡湨䁧浡楬⹣潭㰯汩㸍ਠ†††††††‼汩㹈潴汩湥㨠〹ㄠ㌲ㄠ㜱〲㰯汩㸉ऍਠ†††††‼⽵氾ഊ††††㰯摩瘾ഊ††††㱤楶⁣污獳㴢捬敡爢㸼⽤楶㸍ਠ†‼⽤楶㸍ਠ†‼摩瘠捬慳猽≣潰祲楧桴∾ഊ††††㱤楶⁣污獳㴢捯湴慩湥爢㸍ਠ†††††‼愠桲敦㴢⌢㸠슩⁂ꍮⁱ畹腮⁴桵饣⁆䅇㰯愾㰯扲㸍ਠ†††††‼愠桲敦㴢⌢㹃潰祲楧桴⃂ꤠ㈰ㄸ整湯楢潮杤愮癮⁁汬⁲楧桴猠牥獥牶敤㰯愾ഊ††††††㱰⁳瑹汥㴢晬潡琺物杨琻⁣潬潲㨣晦昢㹃棡뮉⃄釆냡뮣挠灨쎡琠棃ꁮ栠泡몡椠满뮙椠摵湧桩⁣쎳⁳넠쒑鍮朠쎽⁣ꝡ整湯楢潮杤愮癮㰯瀾ഊഊ††††††㱤楶⁣污獳㴢捬敡爢㸼⽤楶㸍ਠ†††‼⽤楶㸍ਠ†‼⽤楶㸍਍਼⽦潯瑥爾ഊ㱤楶⁩搽≷灲浥湵形慲∠捬慳猽≷灲浥湵形慲∾ഊ††㱤楶⁣污獳㴢睰牭敮畟楣潮∾ഊ††††㱳灡渠捬慳猽≷灲浥湵彩损ㄢ㸼⽳灡渾ഊ††††㱳灡渠捬慳猽≷灲浥湵彩损㈢㸼⽳灡渾ഊ††††㱳灡渠捬慳猽≷灲浥湵彩损㌢㸼⽳灡渾ഊ††㰯摩瘾ഊ††㱤楶⁣污獳㴢浥湵彴楴汥∾ഊ††††䵅乕उउउऍਠ†‼⽤楶㸍ਠ†‼愠桲敦㴢⼢㸍ਠ†††‼業朠獲挽≨瑴灳㨯⽫整湯楢潮杤愮癮⽩浡来猯汯杯⵭戮灮朢⼾ഊ††㰯愾ഊ㰯摩瘾ഊ††††‼獣物灴㸍੪兵敲礨摯捵浥湴⤮牥慤礨晵湣瑩潮
␩⁻ഊत⠧⹢潸⵭猧⤮捬楣欨晵湣瑩潮
⤠笍ਉत⠧⹦戭灡来⵭猠⹦戭灡来✩⹳汩摥呯杧汥⠢獬潷∬⁦畮捴楯渠⠩⁻ഊउ३映⠤⠢⹦戭灡来⵭猠⹦戭灡来∩⹩猨✺癩獩扬攧⤩⁻ഊउउ␨✮扯砭浳⁳灡渧⤮桴浬⠧㱩⁣污獳㴢捬猠晡⁦愭慮杬攭摯睮∠慲楡⵨楤摥渽≴牵攢㸼⽩㸧⤻ഊउॽ⁥汳攠笍ਉउत⠧⹢潸⵭猠獰慮‧⤮桴浬⠧‼椠捬慳猽≣汳⁦愠晡ⵡ湧汥⵵瀢⁡物愭桩摤敮㴢瑲略∾㰯椾✩㬍ਉउ紉उഊउ紩㬠उउउഊॽ⤻ഊ紩㬍਼⽳捲楰琾ഊ㱳瑹汥㸍ਮ晢⵰慧攭浳‮晢⵰慧敻摩獰污示潮攻素†‍ਮ晢⵰慧攭浳⁻ഊॷ楤瑨㨠㈵ば砻ഊ॰潳楴楯渺⁦楸敤㬍ਉ稭楮摥砺‹㤹㤹㤹㬍ਉ物杨琺‰灸㬍ਉ扯瑴潭㨠ば砻ഊ納਍ਮ晢⵰慧攭浳‮桥慤敲⁻ഊॷ楤瑨㨠㈵ば砻ഊ२敩杨琺″㕰砻ഊॢ潲摥爭瑯瀭汥晴⵲慤極猺‷灸㬍ਉ扯牤敲⵴潰⵲楧桴⵲慤極猺‷灸㬍ਉ扡捫杲潵湤㨠⍦晢攰〻 ⨣㐴㘰㥄㬪⼍ਉ汩湥⵨敩杨琺″㕰砻ഊॣ潬潲㨠⍦晦㬍ਉ景湴ⵦ慭楬示⁳慮猭獥物昻ഊ०潮琭獩穥㨠㈰灸㬍ਉ灡摤楮札汥晴㨠㄰灸㬍ਠ†††⁣畲獯爺⁰潩湴敲㬍੽ഊഊ⹦戭灡来⵭猠⹨敡摥爠椠笍ਉ景湴⵳楺攺′㡰砻ഊ納਍ਮ晢⵰慧攭浳‮桥慤敲‮捬猠笍ਉ景湴⵳楺攺‱㡰砻ഊ॰慤摩湧⵬敦琺′㕰砻ഊ納਍਼⽳瑹汥㸍਼摩瘠捬慳猽≦戭灡来⵭猢㸍ਠ†㱤楶⁣污獳㴢桥慤敲⁢潸⵭猢㸼椠捬慳猽≦愠晡ⵣ潭浥湴猢⁡物愭桩摤敮㴢瑲略∾㰯椾⁈霠瑲ꌠ瑲녣⁴畹뽮㱳灡渾㱩⁣污獳㴢捬猠晡⁦愭慮杬攭異∠慲楡⵨楤摥渽≴牵攢㸼⽩㸼⽳灡渾㰯摩瘾ഊ†‼摩瘠⁣污獳㴢晢⵰慧攢⁤慴愭桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮晡捥扯潫⹣潭⽫整湯楢潮杤愮癮∠摡瑡⵴慢猽≭敳獡来猢⁤慴愭睩摴栽∲㔰∠摡瑡⵨敩杨琽∳〰∠摡瑡⵳浡汬⵨敡摥爽≴牵攢⁤慴愭慤慰琭捯湴慩湥爭睩摴栽≴牵攢⁤慴愭桩摥ⵣ潶敲㴢晡汳攢⁤慴愭獨潷ⵦ慣数楬攽≦慬獥∾㰯摩瘾ഊ㰯摩瘾㰯扯摹㸊㰯桴浬㸊